De betekenis van het kerstfeest


Kerst heeft verschillende betekenis voor verschillende mensen. De meeste mensen genieten van de glimmende lichtjes en de geest van welwillendheid. Het is prachtig om te zien hoe sommige arme mensen profiteren van de geest van gulheid. Winkeliers zijn uiteraard erg blij met de extra winst die ze maken. Aan de andere kant weten God-vrezende mensen dat het hart van kerst de geboorte van de messias is. Als we naar de geboorte van Christus kijken is alle plezier en zijn alle feestjes slechts een excuus geworden om dagelijkse pleziertjes te vinden in plaats van het ervaren van oprecht geluk door het waarderen van Gods goedheid in de vorm van het zenden van een redder.

Vele mensen doen mee aan de vrolijke festiviteiten, maar helaas zien slechts weinigen de spirituele betekenis. Ze stellen de ware reden van de vreugde niet op prijs. God-vrezende mensen hebben spirituele redenen om blij te zijn. Het is verbazingwekkend te zien hoeveel van dit verhaal moslims en christenen gemeenschappelijk hebben. De bijbel en de koran leren dat de messias op een wonderbare wijze uit een maagd geboren was. Deze geëerde schriften getuigen ook dat God de naam ‘Jezus’ koos voor dit kind, door het de engel Gabriël te laten openbaren. (Lucas 1:31; Soera 3:45)

Mag ik u vragen of u de betekenis weet van deze speciale naam? Zo niet, dan zult u waarschijnlijk niet in staat zijn de vreugdevolle bekendmaking van de engel te waarderen: “want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.” (Lucas 2:10-11)

Zoals wij het interessant vinden om mensen een betekenisvolle naam te geven, zo was God ook zorgvuldig in het kiezen van een passende naam voor de messias. Het is ons moeilijk voor te stellen dat God willekeurig een naam zou kiezen. Het is logischer te geloven dat God de naam opzettelijk en met vooruitziende blik gekozen heeft. Volledig wetenschap hebbende van de toekomst, kunnen we er zeker van zijn dat God een naam heeft gekozen die perfect past bij de karaktertrekken en eigenschappen van de messias. Zoals een schrijver eens opmerkte: “De naam is de ware inleiding van iemands persoonlijkheid… de ware representatie van iemands daden” (pag. 4 van ‘namen voor moslimkinderen´, door M.A. Siddiqui). Dit roept de volgende vraag op: “Welke daden van de messias corresponderen met de naam Jezus?”

De vroegere profeten voorspelden wat de dienaar van God, de messias, zou doen. Zij vatten zijn missie samen zeggende dat zijn “redding tot aan de einden der aarde reikt.” (Jesaja 49:6) De missie van de messias kan zelfs verder samengevat worden in twee woorden: ‘Gods verlossing’. Het is dan ook niet verrassend te weten dat dit exact is wat de naam Jezus betekent (Yeshua in het Hebreeuws). Deze betekenis wordt ook bevestigd door Mohammed I.A. Usman, een gerespecteerde Moefti en auteur van vele boeken (pag. 77 in zijn boek ‘Islamitische namen’ - herziene versie)

Verlossing kan op een vage manier begrepen worden, maar gelukkig laat het niet te raden over wat de profeten in gedachten hadden toen ze zeiden dat de messias ‘Gods verlossing zou brengen’. De profeet Jesaja legde uit dat Gods verlossing de overwinning van de dood zou betekenen. En wanneer dit gebeurt, zei hij, zal er grote vreugde zijn. Merk op hoe de laatste twee woorden van de profetie overeenkomen met de betekenis van Jezus naam. De laatste regel luidt: “Juich en wees blij: hij heeft ons gered!” (Jesaja 25:9)

Nu we gezien hebben hoe deze profetie gerelateerd is aan de naam van Jezus, laten we de hele profetie eens lezen. God zegt: “7 Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
8 Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken.
9 Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
Hij is de HEER, hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’ ”
(Jesaja 25:7-9)

Joodse mensen die bekend zijn met de schrift, weten dat de messias Gods verlossing zal brengen. Dit is vergelijkbaar met wat de engel zei: “ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is voor jullie een redder geboren.”

Maar hoe zou precies de messias mensen redden? De koran en de bijbel geven ons een aanwijzing wanneer ze de wonderen van genezing beschrijving, die het leven van mensen redden. Mensen die terminaal ziek waren werden op wonderbare wijze genezen en gered van de dood. Er waren zelfs mensen die al over de rand van de dood waren, of om zo te zeggen- in het graf. Ook zij werden gered door Gods messias.

Als we in overweging nemen hoe de messias levens gered heeft, moeten we niet slechts denken in termen van fysieke ziektes, maar ook aan het redden van mensen waarvan het leven verwoest en geruïneerd was door zonde. De engel Gabriël legde uit waarom God de naam Jezus koos: “Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.” (Matteüs 1:21) Een voorbeeld van het redden van mensen van zonde vinden we in Lucas 19 waar we lezen van een beruchte zondaar, genaamd Zacheüs, die dramatisch veranderde na een ontmoeting met Jezus. De woorden waarmee deze geschiedenis afsluit laten zien hoe ten diepste bewust Christus was van zijn naam en de bedoeling waarvoor God hem gekozen had: “Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen”. Jezus zei: “want ook hij is een zoon van Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.”

Wij bidden dat een ieder van u deze reddende kracht van de messias mag ervaren en de vreugde die komt wanneer je hem kent.

Roland Clarke en het Answering-Islam team