God heeft geen vrouw

Steven Masood

In de tijd van Mohammed geloofden de heidense Mekkanen dat God dochters had. Ook, waren er volgens Ibn Ishaak christenen die geloofden dat de maagd Maria Gods moeder is en dat Christus de fysieke zoon van God was. Daarom zijn er in de koran waarschijnlijk ook verzen als deze:

Wondere Schepper der hemelen en der aarde. Hoe kan Hij een zoon hebben, wanneer Hij geen gemalin heeft? (Soera 6:102)

En de Majesteit van onze Heer is hoog verheven. Hij heeft noch echtgenote noch zoon. (Soera 72:3)

Dus geloven moslims dat woorden als vader en zoon noodzakelijkerwijs betekenen dat de vader een vrouw moet hebben om een zoon te hebben en stellen ze de vraag: Hoe kon Jezus de zoon van God zijn terwijl God geen vrouw had?

Kan God een vrouw hebben?

Sommige moslims stellen het niet op prijs dat een christen niet in dit soort zoonschap wat betreft Jezus Christus geloofd. De bijbel spreekt nergens over God die een vrouw heeft; er is niet aller minste suggestie van een seksueel relatie tussen God en welk van zijn schepselen dan ook. Dit idee is net zo volkomen godslasterlijk als afstotend voor christenen als dat het voor moslims is.  De christenen zullen met diepe afschuw vervuld worden en gegriefd zijn te horen dat dit de mening is die sommige Moslims over hun diepste geloof hebben. Er is duidelijk een misverstand.

Vader en zoon

Wanneer moslims zich dit realiseren, vragen ze: Waarom de term “Zoon van God” gebruiken als dit tot misverstanden kan leiden?

Zou het echter wijs zijn een benaming af te schaffen die de volledige instemming had van Christus? Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 16 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. (Matteüs 16:15-17)

De woorden vader en zoon moeten niet op een letterlijke manier geïnterpreteerd worden, anders zouden we gedwongen zijn tot wel heel vreemde conclusies zoals de volgende voorbeelden:

Mohammed had een oom die Abdoel Oeza heette, maar in de koran wordt hij Aboe Lahab genoemd –de vader van een vlam. Betekent dit dat hij een vlam heeft gebaard? (Soera 111:1)

De reiziger wordt Ibn as-Sabeil genoemd wat betekent: zoon van de weg. Dit betekent niet dat de weg een vrouw heeft. (Soera 2:177)

Er zijn nog vele andere voorbeelden zoals: Om oel-Kitab: de moeder van het boek (Soera 3:7; 13:39; 43:3), Om oel-Qoerah: de moeder der steden (Soera 6:93; 42:8), Mohammeds neef Ali werd Aboe Toerab genoemd: Vader van het stof. Een discipel van Mohammed werd Aboe Hoerairah genoemd: de vader van een kat, omdat hij gek op katten was.

Zelfs vandaag de dag is het vrij normaal, vooral in Ooosterse maatschappijen, voor oudere mensen om jonge mensen “mijn zoon” of “mijn dochter” te noemen, ook al zijn ze niet hun echte zonen of dochters. Net zoals iemand deze voorbeelden begrijpt, vragen we ook moslims om deze bijbelpassages over Jezus de Messias te interpreteren zonder te veronderstellen dat het om een lichamelijke relatie gaat.

Jezus als de Zoon van God

Wat wordt er nu werkelijk bedoeld met de bewering van Jezus dat hij de “Zoon van God” is?

34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. (Lucas 1:34-35)

Jezus en Adam

“Er kwamen tot de profeet (Mohammed) twee (christelijke) monniken van Majran. De profeet stelde de islam aan ze voor en zij reageerden: ‘Wij hadden de islam al aangenomen voordat u dat deed.’ De profeet reageerde: ‘U verteld een leugen. Drie dingen houden u van islam weg: het eten van varkensvlees, kruisaanbidding en de bewering dat Allah een zoon heeft.’” Al-Hassan voegt toe dat de profeet nooit te snel was en altijd wachtte op Allah‘s bevel. Vandaar de tekst geopenbaard door zijn heer: ‘Waarlijk, Jezus is als Adam in het zicht van Allah’ (Abu -l ’Abbas Ahmad ibn- Jabir al- Baladhuri. The Origins of the Islamic State, trans. Philip Khuri Hitti ( Beriut: Khayats, 1966), pag. 99.)

Welke verschillen zijn er dan tussen Jezus en Adam? Jezus Christus was geen gewone man; Hij bestond voor zijn eigen geboorte. Hij zei: ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’ (Johannnes 8:58) Op één gelegenheid vroeg Jezus de joden: 41 Nu de Farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag: 42 ‘Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon?’ ‘Van David,’ antwoordden ze. ... 45 Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’ (Matteüs 22:41-45, vergelijking in Psalmen 110:1) Dus hij verklaarde duidelijk zijn superioriteit over zijn voorvaderen, inclusief Adam.

Overeenkomstig de heilige Schriften is hij de tweede Adam:

‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. 46 Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. 47 De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels. 48 Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede. 49 Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. (1 Korintiërs 15:45-49)

Hoe is God?

We moeten begrijpen hoe hij is. Is hij streng? Is hij vriendelijk? Geeft hij om jou en mij? Hoe vinden we de antwoorden op deze belangrijke vragen? De Indjiel (Evangelie) vertelt het ons: Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. (Johannes 1:18 ) Dus hij openbaart ons hoe God is: Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? ( Johannes 14:9) Daarom, leren over Jezus zal ons helpen om te begrijpen hoe God is. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. (Johannes 1:14) Deze passage vertelt ons dat Jezus het eeuwige Woord van God is. Hij is degene die God aan ons kan openbaren omdat: 1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. (Johannes 1:1-2)

Het is gemakkelijk te begrijpen dat omdat God eeuwig is, zijn Woord ook eeuwig moet zijn. Niemand anders op deze aarde wordt Gods Woord genoemd dan Jezus. Als moslims het idee kunnen aanvaarden dat God aan zijn eeuwige Woord uitdrukking gaf door de eeuwige koran, waarom zou het dan niet mogelijk zijn te aanvaarden dat God uitdrukking gaf aan Zijn eeuwige Woord door de Christus? Het Woord werd vlees als de Zoon der mensen. Waarom aarzelen? De koran erkende 600 jaar later dat Jezus het Woord van God was. (Soera 3:45)

Dit is het bewijs

aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. (Romeinen 1:4)

Dit getuigenis van de dood, begrafenis, opstanding en zoonschap van Christus Jezus was bij ons vanaf het begin.

Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. (Johannes 5:23) Als we hem ongehoorzaam zijn dan riskeren we de toorn van God. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’ (Johannes 3:36) Echter, God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. (Johannes 3:17)

God geeft om jou en mij.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16) Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)

Volgens de profetieën vóór Jezus komst naar de aarde, zou hij zijn zondeloze leven offeren voor onze zonden. (Bijvoorbeeld Jesaja 53:10, 12) Dat hij geëxecuteerd werd, betekent niet dat hij een mislukking was. Als hij niet zowel gedood als opgestaan was, dan zou hij niet de messias geweest zijn.

We willen u aanmoedigen zijn liefde niet af te wijzen. Let op wat koning David op voorhand over hem zei: Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem. (Psalmen 2:12)

Waarom?

De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. (Johannes 5:22)