Hoe zit het met God?

Vragen en antwoorden waar we het allen mee eens zijn:

1. In wiens Naam komen mensen samen om te bidden?
In Gods Naam
2. Wiens aanwezigheid is daar wanneer mensen samenkomen om te bidden
Gods Aanwezigheid
3. Wie zendt engelen?
God
4. Tot wie behoren de uitverkorenen?
God
5. Wiens aanwezigheid is voor eeuwig met Gods volgelingen?
Gods aanwezigheid
6. Wie is er in de hemel en komt van de hemel?
God
7. Wie komt er van de hemel?
God
9. Door wie is er verlossing?
God
10. Wie bevredigt onze spirituele honger en dorst?
God
11. Wie zal de mensen opwekken op de laatste dag?
God
12. Wie is het brood des levens?
God
13. Wiens woorden zullen nooit verloren gaan?
God
14. Wie geeft leven?
God
15. Wie is het leven?
God
16. Wie geeft er leven als we het leven verliezen om Zijn zaak?
God
17. Aan wie moeten we onze grootste liefde geven?
God
18. Wie geeft er stromen van levend water?
God
19. Wie is het licht der wereld?
God
20. Wie zet de mensen vrij van zonde?
God
21. Wie heeft het recht zonden te vergeven?
God
22. Wie is eeuwig?
God
23. Wie is de opstanding en het leven?
God
24. Wie is “Heer”?
God
25. Wie zal er een plaats in de hemel bereiden voor de gelovigen?
God
26. Wie is de weg?
God
27. Wie is de waarheid?
God
28. Wie geeft de kracht om vrucht te dragen [goede werken]
God
29. Zonder wie kun je niets?
God
30. Wie heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk?
God
31. Wie onderzoekt hart en verstand?
God
32. Wie zal een ieder vergelden naar zijn werken?
God
33. Wie zal er komen op de wolken van de hemel om te oordelen?
God
34. Wie is de Heer van de sabbat?
God
35. Wie zit er op Zijn glorieuze troon bij de wedergeboorte van alle dingen?
God
36. Wie zal de natiën oordelen?
God

 

Bent u het met me eens dat de meeste van de bovenstaande eigenschappen tot God toebehoren?

Nee? (Laat dan weten waarom u het er niet mee eens bent en wat er dan nodig is om God te definieren of herkennen)

Ja? Wat zegt u dan van?

 

1. In wiens Naam komen mensen samen om te bidden?
In Jezus' Naam

Jezus zegt: “Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam [om te bidden],
daar ben Ik in hun midden” Matteüs 18:20

 
2. Wiens aanwezigheid is daar wanneer mensen samenkomen om te bidden
Jezus Aanwezigheid

Jezus zegt: “Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam [om te bidden],
daar ben Ik in hun midden” Matteüs 18:20

 
3. Wie zendt engelen?
Jezus

Jezus zegt: “De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden” Matteüs 13:41

 
4. Tot wie behoren de uitverkorenen?
Jezus

Jezus zegt: “en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken”
Matteüs 24:30, 31

 
5. Wiens aanwezigheid is voor eeuwig met Gods volgelingen?
Jezus aanwezigheid

Jezus zegt: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”
Matteüs 28:20

 
6. Wie is er in de hemel en komt van de hemel?
Jezus

Want Jezus zegt: “En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel
nedergedaald is, de Zoon des mensen.” Johannes 3:13

 
7. Wie komt er van de hemel?
Jezus

Jezus zegt: “Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is.” Johannes 6:51
Jezus zegt: “Ik ben van boven… Ik ben niet van deze wereld.” Johannes 8:23
Jezus zegt: “Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen;
Ik verlaat de wereld weder en ga tot de Vader.” Johannes 16:28

 
8. In wie moeten we ons vertrouwen stellen om het eeuwig leven te verkrijgen?
Jezus

Jezus zegt: “…zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden,
opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.” Johannes 3:14, 15
Jezus zegt: “en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren
gaan in eeuwigheid.” Johannes 10:28

 
9. Door wie is er verlossing?
Jezus

Jezus zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden” Johannes 10:9

 
10. Wie bevredigt onze spirituele honger en dorst?
Jezus

Jezus zegt: “Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.” Johannes 6:35

 
11. Wie zal de mensen opwekken op de laatste dag?
Jezus

Jezus zegt: “dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.” Johannes 6:40-44

 
12. Wie is het brood des levens?
Jezus

Jezus zegt: “Ik ben het brood des levens.” Johannes 6:48

 
13. Wiens woorden zullen nooit verloren gaan?
Jezus

Jezus zegt: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.” Marcus 13:31

 
14. Wie geeft leven?
Jezus

Jezus zegt: “zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij.” Johannes 6:57
Jezus zegt: “indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid
niet aanschouwen” Johannes 8:51

 
15. Wie is het leven?
Jezus

Jezus zegt: “Ik ben het leven” Johannes 14:6

 
16. Wie geeft er leven als we het leven verliezen om Zijn zaak?
Jezus

Jezus zegt: “wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.” Matteüs 10:39

 
17. Aan wie moeten we onze grootste liefde geven?
Jezus

Jezus zegt: “Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en
wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt
en achter Mij gaat, is Mij niet waardig” Matteüs 10:37, 38

 
18. Wie geeft er stromen van levend water?
Jezus

Jezus zegt: “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit
zijn binnenste vloeien” Johannes 7:38, 39

 
19. Wie is het licht der wereld?
Jezus

Jezus zegt: “Ik ben het licht der wereld” Johannes 8:12, 9:5

 
20. Wie zet de mensen vrij van zonde?
Jezus

Jezus zegt: “een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde…
Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.”
Johannes 8:34, 36

 
21. Wie heeft het recht zonden te vergeven?
Jezus

Jezus zegt: “opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde
zonden te vergeven” Matteüs 9:6

 
22. Wie is eeuwig?
Jezus

Jezus zegt: “Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik” Johannes 8:58

 
23. Wie is de opstanding en het leven?
Jezus

Jezus zegt: “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven.” Johannes 11:25

 
24. Wie is “Heer”?
Jezus

Jezus zegt: “Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het.”
Johannes 13:13

 
25. Wie zal er een plaats in de hemel bereiden voor de gelovigen?
Jezus

Jezus zegt: “want Ik ga heen om u plaats te bereiden” Johannes 14:2

 
26. Wie is de weg?
Jezus

Jezus zegt: “Ik ben de weg” Johannes 14:6

 
27. Wie is de waarheid?
Jezus

Jezus zegt: “Ik ben de waarheid” Johannes 14:6

 
28. Wie geeft de kracht om vrucht te dragen [goede werken]
Jezus

Jezus zegt: “Ik ben de ware wijnstok… blijft in Mij, gelijk Ik in u.
Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan
de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.” Johannes 15:1-4

 
29. Zonder wie kun je niets?
Jezus

Jezus zegt: “zonder Mij kunt gij niets doen.” Johannes 15:5

 
30. Wie heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk?
Jezus

Jezus zegt: “Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.” Openbaring 1:17, 18

 
31. Wie onderzoekt hart en nieren?
Jezus

Jezus zegt: “dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek” Openbaring 2:23

 
32. Wie zal een ieder vergelden naar zijn werken?
Jezus

Jezus zegt: “en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken” Openbaring 2:23

 
33. Wie zal er komen op de wolken van de hemel om te oordelen?
Jezus

Jezus zegt: “En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God,
dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem:
Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten
aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.” Matteüs 26:63, 64

 
34. Wie is de Heer van de sabbat?
Jezus

Jezus zegt: “Want de Zoon des mensen is heer over de sabbat.” Matteüs 12:8

 
35. Wie zit er op Zijn glorieuze troon bij de wedergeboorte van alle dingen?
Jezus

Jezus zegt: “in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner
heerlijkheid zal zitten” Matteüs 19:28

 
36. Wie zal de natiën oordelen?
Jezus

Jezus zegt: “Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen
met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen
vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de
schapen scheidt van de bokken” Matteüs 25:31, 32
Jezus zegt: “Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan
alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon
des mensen.” Lucas 21:36
Jezus zegt: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de
Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert,
eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.” Johannes 5:22, 23

 

 

Jezus zegt: “Ik en de Vader zijn één” Johannes 10:30

Filippus zei: “Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?” Johannes 14:8, 9

Waarom beweren christenen dat Jezus God is die in het vlees kwam? Christenen hebben dit idee niet zelf uitgevonden, Jezus zelf maakte deze bewerubg, telkens weer. Christenen aanvaarden Zijn Woord. Diegenen die het er niet mee eens zijn, zijn het niet eens met Jezus en wat Hij zegt.

Samengesteld door Terrel Smith