answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Abraham, Mecka och Qibla

Återvistelse i Koranens ofullständighet och motsägelse

Frågorna

Denna artikel är en fortsättning på vår serie på frågorna gällande Koranens ofullständighet och motsägelse. Du kan läsa våra tidigare artiklar här:

http://answering-islam.org/Shamoun/incomplete.htm
http://answering-islam.org/Quran/Contra/incomplete.html

Som vi tidigare har visat, Koranen påstår sig vara en skrift som är fullt detaljerad:

Ska jag söka annat än GUD som lagens ursprung, när Han har uppenbarat denna bok för er, fullt detaljerad? De som fick skriften inser att den uppenbarats från er Herre, sanningsenligt. Ni ska inte hysa några tvivel. S. 6:114 R. Khalifa

Denna Koran skulle omöjligt kunna vara skriven av någon annan än GUD. Den bekräftar alla tidigare budskap och tillhandahåller en fullt detaljerad skrift. Den är ofelbar, för den kommer från universums Herre. S. 10:37 R. Khalifa

I ljuset av Koranens påståenden, vi utmanar Muslimer att svara på följande frågor genom att referera till Koranen ENDAST. Vi ger rådet till våra läsare att först läsa listan på Koraniska citeringar och sedan läsa genom frågorna nedan:

1. Kan du visa från endast Koranen var Ismael bosatte sig?

2. Kan du nämna en singel vers från Koranen som anger att han bosatte sig i Mecka?

3. Eftersom Jerusalem betyder “Fridens stad”, betyder inte det här att när Abraham förmodat frågat Gud att göra platsen för hans boplats ”en stad av Frid”, han refererade till Jerusalem och inte Mecka?

4. Betyder inte det att Ismael faktiskt bosatte sig i Jerusalem?

5. Bevisar inte det att Abraham och Ismael byggde huset i Jerusalem?

6. Koranen skriver att det huset var byggt i Becca. Gamla Testamentet skriver att Becca eller Baca var på vägen till Templet i Jerusalem:

”Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. Lyckliga de som har sin styrka i dig, de som gärna drar upp till templet. När de går genom Bakaträdens dal blir den en flödande källa, höstregnet fyller den med välsignelse. De går genom port efter port, tills de möter Gud på SionEn dag på dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma. Jag står hellre vid tröskeln I MIN GUDS HUS än jag bor i de gudlösas tält.” Psalm 84:5-8, 11 (Bibel 2000)

Denna särskilda Baca är i norra Israel som texten själv antyder. Dessutom, termen Baca på Hebreiska kan antigen betyda ”gråt” eller ”balsamträd”. Därför kan ”Baka dalen” bli översatt som ”balsamträdens dal”. Vi kan hitta en referens till en sådan plats i Refaimdalen, en area omkring 5km sydväst om Jerusalem:

“Ännu en gång marscherade filistéerna upp och spred sig i Refaimdalen. Då frågade David Herren och fick till svar: "Du skall inte gå rakt emot dem utan gå runt och falla dem i ryggen från det håll där baka(balsam)träden står."” 2 Samuel 5:22-23 (Bibel 2000)

Ingenting i Bakadalen är faktiskt mer än 8km från Jerusalem och det är logiskt att Psalmisten kan tala om pilgrimer som går genom Baka för att visa sig framför Gud i Sion. Läsaren inbjuds att titta på distansen mellan Jerusalem och Mecka och använda sunt förnuft för att avgöra hur troligt det är att Psalmisten rekommenderar den Israelitiska pilgrimen att ta en omväg till Mecka när de gjorde deras årliga pilgrimsfärd till Sionberget.

Om detta är fallet, är det inte ett obestridbart bevis att det första templet för tillbedjan inte är Kabah utan Templet i Jerusalem?

7. Kan du hitta en singel vers där Beka är sagt att vara ett andra namn för Mecka?

8. Det finns mer bevis att huset som Abraham och Ismael byggde är ingen annan den i Jerusalem. Koranen berättar för sina troende att ta Abrahams plats som en böneplats. Det är intressant att notera att Templet i Jerusalem faktiskt var byggd på samma plats där Abraham offrade Isak!

En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Gud kallade på honom: "Abraham!" "Här är jag", svarade han. Gud sade: "Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig." Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig två tjänare och sin son Isak, högg veden till brännoffret och gav sig i väg mot den plats som Gud hade talat om. Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd. …"Far", sade Isak. "Ja, min son", svarade Abraham. Isak sade: "Här är eld och ved, men var är fåret som skall offras?" - "Min son", sade Abraham, "Gud utser åt sig det får som skall offras." Så gick de båda tillsammans. … När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället för sin son. Abraham gav DENNA PLATS namnet "Herren utser". I dag säger man "på berget där Herren blir sedd". Genesis 22:1-4, 7-8, 13-14 (Bibel 2000)

“Salomo började bygga Herrens hus i Jerusalem PÅ BERGET MORIA, där Herren visat sig för hans far David, på den plats som David ställt i ordning på jevusén Ornans tröskplats.” 2 Krönikeboken 3:1

Med det sagt, kan du ange en singel vers som anger att platsen för Abraham är i Mecka och inte i Jerusalem?

9. Det här skapar fler problem. Salomon, och inte Abraham, byggde Templet i Jerusalem, som föregående verser visar. Sedan första Templet inte var byggt tills Salomons tid, hur kan Abraham och Ismael ha byggt det?

10. Återigen, det är påstått att det första templet för tillbedjan är Kabah i Mecka, kan du vänligen framlägga en singel Koranisk vers som uttryckligen säger det?

11. I vilken riktning är Qiblah? [I vilken riktning var den första Qiblah? Se även denna artikel.]

12. Om du säger det är Mecka, kan du visa det från Koranen endast?

13. Var är platsen för heliga moskén (Alis Heliga Plats för Tillbedjan), dvs masjid al-haram?

14. Om du påstår att det är Mecka, kan du nämna en singel vers som säger att den heliga moskén är placerad där?

Den följande passagen är den närmaste Koranen kommer att göra denna koppling:

"Han är Den som höll tillbaka deras aggressiva händer emot er, och höll tillbaka era aggressiva händer emot dem i Mekkas dal, efter att Han gett er seger över dem. GUD Ser allt ni gör. Det var de som inte trodde och som utestängde er från den Heliga Moskén, och som till och med hindrade era gåvor från att nå sin destination. Det fanns troende män och kvinnor (i fiendelägret) som ni inte kände till, och ni var på väg att skada dem, omedvetet. GUD ger således vem Han vill tillträde till Sin nåd. Om de fortsätter kommer Han att straffa de ibland dem som inte tror med ett smärtsamt straff." S. 48:24-25 R. Khalifa

Även denna passage misslyckas med identifieringen av Mecka som platsen för den heliga moskén. Den påstår bara att i Meckadalen det fanns vissa icke namngivna män som försökte hindra Muslimer från att nå till den heliga moskén. Men det här betyder att moskén inte var i Mecka utan att Mecka var på väg till platsen för moskén!

Den följande passagen kan också implicera att platsen är lokaliserad i Mecka:

O ni som tror, döda inget villebråd under vallfärd. För den som dödar ett villebråd med flit, ska bötern vara ett lika stort antal boskapsdjur som antalet villebråd han dödat. Domen ska fastställas av två rättvisa människor ibland er. De ska se till att offergåvorna når Ka'bah. Annars kan man sona genom att mata fattiga människor, eller genom en likvärdig fasta för att återgälda sin överträdelse. GUD har haft överseende med tidigare överträdelser. Men om någon åter igen begår en sådan överträdelse, kommer GUD att hämnas den. GUD är Allsmäktig, Vedergällare. Alla havets fiskar har gjorts lagliga för er att äta. Under vallfärden kan det fungera som försörjning för er under resan. Ni ska inte jaga under hela vallfärden. Ni ska vörda GUD, inför vilken ni kommer att sammankallas. GUD har utnämnt Ka'bah, den Heliga Moskén, till en helgedom för människorna, även de Heliga Månaderna, offergåvorna (till den Heliga Moskén) och kransarna som markerar dem. Ni bör veta att GUD är medveten om allting i himmlarna och på jorden, att GUD är Allsmäktig. S. 5:95-97 R. Khalifa

Denna passage skapar bara flera problem. Först är ordet Kabah som helt enkelt betyder kub och kan referera till vilken kubstruktur som var använd av hedningar i deras tillbedjan av deras idoler. Faktum att, enligt Muslimska historiker så existerade det flera Kabah:

Jabir rapporterade att det fanns under för-Islamiska dagarna ett tempel till Dhu'l-Khalasah och det kallades för den Yemenitiska Ka'ba eller det nordliga Ka'ba. Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sade till mig: Förstör Dhu'l-Khalasah och jag åkte med 350 ryttare från Ahmas stammen och vi förstörde den och dödade alla som vi fann där. Vi kom sedan tillbaka till honom (den Heliga Profeten) och informerade honom och han välsignade oss och Ahmas stammen. (Sahih Muslim, Bok 031, Nummer 6052)

Jarir b. 'Abdullah al-Bajali sade: Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sade till mig: Kan någon förstöra Dhu'l-Khalasah, Khath'ams idolhus, och detta idolhus som kallas för Yemenitiska Ka'ba. Så jag åkte tillsammans med 150 ryttare och jag kunde inte sitta orubbligt på en häst. Jag nämnde det för Allahs Budbärare (må frid vara över honom) och han slog sin hand på mitt bröst och sade: Å Allah, ge honom orubblighet och låt honom vägleda de rättfärdiga och de rättvägledda. Så han gick iväg och satte det i brand. Sedan skickade Jarir några personer till Allahs Budbärare (må frid vara över honom) vilkas Kunya var Abu Arta, att ge honom de goda nyheterna om det. Han kom till Allahs Budbärare (må frid vara över honom) och sade: Jag har inte kommit till dig (annat än nyheterna) att vi har lämnat Dhu'l-Khalasah som en skabbig kamel. Därpå Allahs Budbärare (må frid vara över honom) välsignade Ahmas hästar och männen från deras stam fem gånger. (Sahih Muslim, Bok 031, Nummer 6053)

Banu-al-Harith ibn-Ka'b hade i Najran en Ka'bah som de vördade. Det är denna som al-A'sha nämner i ett av sina oden. Det har sagts att det inte är en Ka'bah för tillbedjan utan endast en hall för dess folk som poeten nämnde. Min åsikt är att det är troligt, sedan jag inte har hört banu-al-Harith någonsin nämna det i deras poesi. (Källa)

Det finns en fotnot där det står:

5. See Diwan al-A'sha, ed. Rudolf Geyer, London, 1928, s.122, rad 6, där poeten säger, "[Att besöka] Najrans Ka'bah är ett PÅBUD SOM ÄR OBLIGATORISKT FÖR ER; [du ska inte bli befriad från det] tills du stiger av framför dess grindar."

Och:

Iyid hade en annan Ka'bah i Sindad, [på platsen] i ett område mellan al-Kufah och al-Basrah. Det är denna som al-Aswad ibn-Ya'fur nämner [i ett av hans oden]. Dock har jag hört att detta hus inte var en plats för tillbedjan. Snarare var det en prisad byggnad; följaktligen nämner al-Aswad det.

En viss man av Juhaynah som hade namnet 'Ahd-al-Dar ibn-Hudayb sade en gång till hans folk, "Kom låt oss bygga ett hus (för att den skulle vara i deras territorium kallad al-Hawra') som vi kan konkurrera med Ka'bah, och därigenom dra [till oss] många Araber," De ansåg att förslaget var väldigt farlig och vägrade att ge efter hans bud. Därpå han sade:

"Jag hade önskat att ett hus skulle resas, Fri från ondska och bortom synd. Men de som, när de kallades till att stå inför en kris, Flyr iväg och står i vågrät linje i utkanterna av Qawdam i protest och har vägrat min begäran. De klagar och ropar, och insisterar att ingen borde ge dem order, Och när de blev besvärade vände de sig bort – vissa drog sig tillbaka lik stumma och dumma. De undanhöll deras generositet och gömmer undan varje förolämpning Bland deras släkt, som ett märkes tecken [på en mula] som är gömd. "(Källa)

Häri ligger problemet sedan det introducerar en följdfråga. Hur kan du bevisa endast från Koranen att Kabah som är nämnd i det här avsnittet är om den i Mecka och inte någon annanstans? Faktum att avsnittet citerad före det antyder att den Mecka var på vägen till den heliga moskén bevisar att det inte talar om den Meckanska Kabah. Och den stund du går utanför Koranen för att visa att det är Meckanska Kabah falsifierar du Koranen eftersom du bevisar att det är en ofullständig vägledning.


Verserna

Och minns att Abraham var prövad av sin Herre med vissa påbud som han fullföljde: Han sade: “Jag ska göra dig en Imam till Nationerna.” Han sade: ”Och även (Imamer) från mina avkommor!” Han svarade: ”Men Mitt Löfte är inte till onskegörarna.” Minns att Vi gjorde Huset en plats för samling för människor och en plats för trygghet; och ta ni också Abrahams plats som en böneplats; och Vi gjorde förbund med Abraham och Ismael, att de ska helga Mitt Hus för dessa som ska gå runt det, eller använda det som en retreat, eller böja, eller nedfalla sig själva (däri bönen). Och minns att Abraham sade: ”Min Herre, gör det en Stad av Frid, och mata folket med dess frukter, - av vilka som tror på Allah och Sista Dagen.” Han sade: ”(Ja), och de som förnekar Tron, - för en tid ska jag ge dem njutningar, men snart driva de till Eldens plåga, - en ond plats (sannerligen)!”. Och minns att Abraham och Ismael reste grunderna till Huset (Med denna bön): ”Vår Herre! Ta emot (denna tjänst) från oss: För Du är den All Hörande och All Vetande.” Och vem vänder sig bort från Abrahams religion om inte dessa som förnedrar deras själar med dårskap? Honom Vi valde och gjorde ren i denna värld: Och han kommer att vara Härefter i dem Rättfärdigast rank. S. 2:125-130

Det första tempel som restes för människornas bruk var helt visst Helgedomen i Bakkah, en välsignelse och en ledstjärna för hela världen. Den förmedlar klara budskap [och där finns] den plats där Abraham en gång stod; den som stiger in där är i trygghet. Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse. S. 3:96-7 (Mohammed Knut Bernström, Koranens Budskap)

Minns att Abraham sade: “Å min Herre! gör denna stad till av fred och trygghet: och bevara mig och mina söner från att dyrka idoler. Å min Herre! de har säkerligen vilselett många bland människosläkten; Han som sedan följer mina (vägar) är av mig, och han som inte lyder mig, - men Du är sannerligen Mest-förlåtande, Mest Barmhärtig. Å vår Herre! Jag har gjort några av mina efterföljare att bosätta sig i en dal utan odling, vid Ditt Heliga Hus; för att, Å vår Herre, de ska fastställa sanna Bönen: så fyll hjärtan på några människor med kärlek till dem, och mätta de med frukter: så att de ska tacka. Å vår Herre! sannerligen Du vet vad vi gömmer och vad vi visar: för inget är gömd från Allah, varken på jorden eller i himlen. Prisad vare Allah, Som har gett mig i hög ålder Ismael och Isak: för sannerligen är Han min Herre, Höraren av Böner! Å min Herre! gör mig den som fastställer den sanna Bönen, och också (res sådana) bland mina avkommor Å vår Herre! och tag Du emot min Bön. Å Vår Herre! Täck (oss) med Din Förlåtelse – mig, mina föräldrar, och (alla) Troende, på Räkenskapens Dag som kommer att fastställas!” 14:35-41

TANKLÖSA människor skall säga: "Vad har förmått dem att ändra den böneriktning som de har följt till nu?" Säg: "Öst liksom väst tillhör Gud. Han leder den Han vill till den raka vägen." Och Vi har gjort er till ett mittens samfund, för att ni skall stå som vittnen mot alla människor och Sändebudet vara vittne mot er. Den böneriktning som du [Muhammad] förut iakttog gav Vi dig enbart för att skilja dem som följer Sändebudet från dem som vänder honom ryggen. Detta har varit en svår [prövning] utom för dem som [i allt] vägleds av Gud. Det är rätt och rimligt att Gud inte låter er tro bli utan belöning; Gud är barmhärtig och ömmar för människorna. Ofta har Vi sett dig [Muhammad] vända ansiktet mot himlen [i väntan på ledning], och Vi skall låta dig vända dig i en böneriktning som skall göra dig nöjd. Vänd alltså nu ditt ansikte mot den heliga Moskén; ja, var ni än befinner er, vänd era ansikten mot denna [Moské]. De som [förr] fick ta emot uppenbarelsen vet säkert att detta är ett sant [påbud] från deras Herre. Och Gud förbiser ingenting av vad de gör. Men även om du gav dem som [i äldre tid] fick ta emot uppenbarelsen alla bevis, skulle de inte följa din böneriktning; du skall inte heller följa deras böneriktning. Några av dem iakttar en böneriktning, andra en annan. Ja, om du skulle foga dig efter deras önskningar, sedan du fått ta emot den kunskap som [nu] har kommit dig till del, skulle du sannerligen höra till de orättfärdiga. De till vilka Vi [tidigare] skänkte uppenbarelsen vet detta lika noga som de känner sina barn, men det finns några bland dem som mot bättre vetande döljer sanningen. Sanningen [är vad du har tagit emot] från din Herre; låt inga tvivel uppstå [om detta]! Var och en har en riktpunkt som han vänder sig mot [i bönen]. Tävla därför med varandra om att göra gott. Var ni än befinner er skall Gud samla er [på Domens dag]; Gud har allt i Sin makt. Var du än har börjat din färd, vänd därför ditt ansikte mot den heliga Moskén - detta är din Herres sanna ord. Gud förbiser ingenting av vad ni gör. Ja, var du än har börjat din färd, vänd ditt ansikte mot den heliga Moskén. Var ni än befinner er, vänd er mot denna [Moské], så att inga människor får anledning att tvista med er - utom de som har onda avsikter. Oroa er inte [för vad de har i sinnet]; nej, frukta Mig! Då skall Jag ge er Min fulla välsignelse så att ni skall kunna följa den raka vägen. S. 2:142-150 (Mohammed Knut Bernström, Koranens Budskap)

Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er [där], så döda dem. Det är förnekarnas lön. S. 2:191 (Mohammed Knut Bernström, Koranens Budskap)

De frågar dig om [det är tillåtet] att strida under den helgade månaden. Säg: "Att strida under denna månad är en svår [synd]. Men inför Gud är det en ännu svårare [synd] att spärra vägen till Gud [för andra] och att förneka Honom och [att vägra människorna tillträde till] den heliga Moskén och att jaga bort de troende därifrån. Förtryck är ett värre ont än döden." Och de kommer att fortsätta att kämpa mot er för att förmå er att avsvära er er tro - om de kan. Men skulle någon av er avsvära sig sin tro och dö som förnekare, skall hans strävanden gå om intet [och bli utan frukt] i detta liv och i det kommande; dessa människors arvedel är Elden och där skall de förbli till evig tid. S. 2:217 (Mohammed Knut Bernström, Koranens Budskap)

Troende! Vanhelga inte de riter och symboler som Gud har instiftat, inte heller den [åt vallfärden] helgade månaden eller de bekransade offerdjuren, och visa respekt för dem som beger sig till Helgedomen för att söka Guds nåd och Hans välbehag. När ni lägger av vallfärdsdräkten får ni [på nytt] ägna er åt jakt. Och låt inte hat mot dem som spärrade vägen för er till den heliga Moskén driva er till angreppshandlingar, utan samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap. Och frukta Gud! Gud straffar med stränghet. S. 5:2 (Mohammed Knut Bernström, Koranens Budskap)

Men vad kan de nu peka på [som orsak] för att Gud inte skulle straffa dem? De spärrar vägen till den heliga Moskén [för de troende], trots att de inte är dess [rättmätiga] beskyddare - inga andra än de gudfruktiga kan vara dess beskyddare, men de flesta av dem förstår inte detta. S. 8:34 (Mohammed Knut Bernström, Koranens Budskap

HUR SKULLE avgudadyrkarna kunna [göra anspråk på] fördragsenligt [beskydd] av Gud och Hans Sändebud, bortsett från dem som ni slöt avtal med om vapenvila i närheten av den heliga Moskén? [Vad dem beträffar] skall ni stå fast vid ert ord till dem, så länge de står fast vid sitt ord till er. Gud älskar dem som fruktar Honom. S. 9:7 (Mohammed Knut Bernström, Koranens Budskap)

Menar ni kanske att uppgifterna att ge pilgrimerna vatten och att underhålla den heliga Moskén kan jämföras med vad den gör som tror på Gud och den Yttersta dagen och som strävar och kämpar för Guds sak? Dessa ting har inte samma värde inför Gud. Gud vägleder inte de orättfärdiga. S. 9:19 (Mohammed Knut Bernström, Koranens Budskap)

TROENDE! De som sätter medhjälpare vid Guds sida är orena [på grund av sin avgudadyrkan]! Efter utgången av detta år skall de därför inte tillåtas närma sig den heliga Moskén. Om ni är rädda att fattigdom [hotar er, bör ni veta] att Gud i Sin godhet skall sörja för er, om det är Hans vilja; Gud är allvetande, vis. S. 9:28 (Mohammed Knut Bernström, Koranens Budskap)

OCH DET finns de som uppförde EN MOSKÉ för att vålla skada, sprida otro och splittra de troende och som en utpost för dem som förut kämpade mot Gud och Hans Sändebud. De kommer att bedyra: "Vi ville bara göra gott", men Gud är vittne till att de ljuger. Sätt aldrig din fot där! EN MOSKÉ som, från den dag då bygget tog sin början, som [enda] syfte haft att leda [människorna] till sann gudsfruktan, är sannerligen långt mera värd att du där förrättar bön; i den [samlas] män som älskar att rena sig, och Gud älskar dem som strävar efter renhet. S. 9:107-108 (Mohammed Knut Bernström, Koranens Budskap)

STOR är [Gud] i Sin härlighet, Han som under natten förde Sin tjänare från den heliga Moskén till den fjärran böneplatsen, vars omgivningar Vi har välsignat, för att visa honom några av Våra tecken; Han är Den som hör allt, ser allt. S. 17:1 (Mohammed Knut Bernström, Koranens Budskap)

DE SOM framhärdar i att förneka sanningen och hindra [andra] att följa Guds väg och att besöka den heliga Moskén, som Vi har låtit uppföra för alla människor - såväl för dem som är bofasta där liksom för besökarna utifrån - och de som med våld vill förmå [andra] att avvika från den sanna tron - [alla] dessa skall Vi låta utstå ett plågsamt straff. Vi anvisade Abraham platsen för denna Helgedom [och sade:] "Sätt ingenting vid Min sida!" och "Rena Min Helgedom för alla som skall vandra runt den och som skall resa sig [till bön] och böja rygg och knän och falla ned på sina ansikten!" Kungör för människorna [plikten att fullgöra] vallfärden. De skall komma till dig till fots och ridande på alla slag av snabbfotade riddjur och de skall komma från alla håll och från avlägsna trakter för att uppleva vad som tjänar till deras uppbyggelse och under de [av alla] kända dagarna uttala Guds namn över de djur ur boskapshjordarna som Han skänker dem [för att offras]; ät något av köttet från dessa [djur] och ge också den olycklige som lider nöd att äta! Därefter skall de fullfölja och avsluta de för vallfärden föreskrivna andaktsövningarna och infria de högtidliga löften som de har avlagt och [en sista gång] utföra rundvandringen omkring den äldsta Helgedomen. Detta [är vad Gud har föreskrivit]; den som håller Guds bud och förbud i ära skall ha det till godo hos sin Herre. [Köttet av alla] boskapsdjur är tillåtet för er med undantag av vad som särskilt sagts vara förbjudet. Håll er på avstånd från den smutsiga [synden att dyrka] falska gudar och avhåll er från lögnaktigt ta - S. 22:25-30 (Mohammed Knut Bernström, Koranens Budskap)

Och fullgör vallfärden [Hajj], såväl den större som den mindre, till Guds ära; men om omständigheterna hindrar er [att fullfölja den], ge då vad ni har möjlighet att ge som offergåva. Och raka inte huvudet förrän offret har skett; men för den av er som är sjuk eller har en huvudskada, får offret bestå i fasta, allmosor eller [annan] religiös handling. Den som inte är i fara [och är frisk] och som vill ta tillfället i akt att efter den mindre vallfärden fullgöra den större, skall ge vad han förmår som offergåva; och den som inte ser sig i stånd [till detta] skall fasta tre dagar under vallfärden och sju efter hemkomsten, inalles tio fulla [dagar]. Allt detta gäller dem som inte är bosatta i den heliga Moskéns närhet. Och frukta Gud! Ni skall veta att Guds straff är ett strängt straff. S. 2:196 (Mohammed Knut Bernström, Koranens Budskap)

Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här
Kontakta oss