answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Vem är den Heliga Anden enligt Koranen?

Koranen nämner upprepande gånger ”den Heliga Anden” (arab. al-Ruh al-Quddos) som enligt många muslimer sägs referera till ängeln Gabriel. En noggrann analys av Koranen visar dock att denna slutsats är falsk. Faktum är att ingenstans i Koranen läser vi uttryckligen att den Heliga Anden är ängeln Gabriel. Däremot finner vi att den Heliga Anden tillskrivs gudomliga titlar i Koranen vilket i sin tur påvisar att den Heliga Anden är Gud!

Följande koraniska texter säger att Jesus bestyrktes med den Heliga Anden:

2:87
Vi gav Moses skriften, och efter honom sände vi andra budbärare, vi gav Jesus, Marias son, fulländade mirakel, och bestyrkte honom med den Heliga Anden. Är det inte så att varje gång en budbärare kom till er med någonting ni inte tyckte om, gjorde ert ego er arroganta? En del av dem avvisade ni, och en del av dem dödade ni. (Khalifa)

2:253
Dessa budbärare; vi välsignade vissa av dem mer än andra. GUD talade till exempel till en av dem, och vi upphöjde vissa av dem till högre ranger. Och vi gav Jesus, Marias son, fulländade mirakel och bestyrkte honom med den Heliga Anden. Om GUD så önskat, skulle deras anhängare inte bråkat med varandra efter att de klara bevisen kommit till dem. I stället tvistade de sinsemellan; vissa av dem trodde, och vissa av dem trodde inte. Om GUD så önskat, skulle de inte ha bråkat. Allt är enligt GUDs vilja. (Khalifa)

Notera även att verserna säger att Jesus blev given förmågan att göra mirakel i anknytning till att Andens bestyrkelse nämns, vilket verkar antyda på att den Heliga Anden är en källa till dessa mirakel. Denna tolkning konstateras i följande koraniska vers som tydligt säger att Jesus blev bestyrkt med den Heliga Anden i syfte att kunna tala fastän han var ett spädbarn:   

5:110
GUD kommer att säga, "O Jesus, Marias son, minns Mina välsignelser över dig och din mor. Jag bestyrkte dig med den Heliga Anden FÖR ATT göra det möjligt för dig att tala till människorna från krubban, även som vuxen. Jag lärde dig skriften, visdom, Toran och Evangeliet. Minns att du från lera skapade formen av en fågel med Min tillåtelse, sedan blåste in i den och den förvandlades till en levande fågel med Min tillåtelse. Du botade de blinda och de spetälska med Min tillåtelse, och återupplivade de döda med Min tillåtelse. Minns att Jag skyddade dig från Israels Barn som ville skada dig trots de fulländade mirakel du visat dem. De som inte trodde bland dem sa, 'Detta är uppenbarligen magi.' (Khalifa)

Notera även att versen säger att Jesus lärde sig skriften, botade blinda samt spetälska, återupplivade de döda och blåste in liv i en fågel som han hade format av lera; allt detta antagligen för att han var bestyrkt av den Heliga Anden. Faktum är att Koranen säger att Anden är källa till liv, det är genom den Heliga Anden som Gud skapar liv:

15:26-29
Vi skapade den mänskliga varelsen av föråldrad lera, som krukmakarens lera. Vad jinnerna beträffar, skapade vi dem innan dess, av flammande eld. Er Herre sa till änglarna, "Jag skapar en mänsklig varelse av föråldrad lera, som krukmakarens lera. När Jag väl fulländat honom och blåst in i honom av MIN ANDE, ska ni prostrera inför honom." (Khalifa)

32:7-9
Han är Den som fulländat allt Han skapat, och började skapelsen av människan från lera. Han fortsatte sedan hans fortplantning genom en viss anspråkslös vätska. Han formgav honom och blåste in i honom från SIN ANDE. Och Han gav er hörseln, synen, och hjärnorna; sällan är ni tacksamma. (Khalifa)

38:71-72
Er Herre sa till änglarna, "Jag skapar en människa från lera. När Jag väl formgivit honom, och blåst in i honom av MIN ANDE, ska ni prostrera inför honom." (Khalifa)

Koranen säger även att jungfru Maria blev havande med Jesus genom att den Heliga Anden blåstes in i henne:

21:91
Vad den som bibehöll sin oskuld beträffar, blåste vi in i henne av VÅR ANDE, och gjorde således henne och hennes son till ett tecken för hela världen. (Khalifa)

66:12
Även Maria, Amramiten. Hon bibehöll sin kyskhet, sedan blåste vi in i henne av VÅR ANDE. Hon trodde på sin Herres ord och Hans skrifter; hon var lydig. (Khalifa)

Återigen, den Heliga Anden används av Gud, enligt Koranen, för att skapa liv! Tänka sig att muslimer insisterar på att den Heliga Anden är någon annan än Gud själv, dessvärre en ängel!

Det finns mer. Följand koraniska text säger att den Heliga Anden förmår bestyrka flera muslimer samtidigt: 

58:22
Du kan inte finna [sådana] människor som tror på Gud och den Yttersta dagen och som [samtidigt] söker vänskap med dem som trotsar Gud och Hans Sändebud - inte ens om det gäller deras egen fader eller son eller broder eller [andra] som står dem nära. Det är i deras hjärtan som Han har skrivit in tron och DE SOM HAN HAR STÄRKT MED SIN ANDE, och dem skall Han föra till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Gud är nöjd med dem och de är nöjda [där de njuter] Hans [gåvor]. De är Guds trogna och Guds trogna skall det sannerligen gå väl i händer! (Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Detta innebär med andra ord att den Heliga Anden besitter förmågan att kunna vara närvarande och verksam på flera platser samtidigt. Den Heliga Anden är alltså allestädes närvarande, vilket är en unik gudomlig egenskap!

Sunniten Abdullah Yusuf Ali (död 1953 e.Kr.) skriver följande om den Heliga Anden i sin kommentar till den sistnämnda versen ifråga:

”Jfr. ii 87 och 253, där det sägs att Gud stärkt Profeten Jesus med den Heliga Anden. Här lär vi oss att alla goda och rättfärdiga människor bestyrks av Gud med den Helig Anden. Om någonting, är uttrycket här starkare, ”en ande från Sig själv”. När någon erbjuder sitt hjärta i tro och renhet till Gud, accepterar Gud det, ristar in den tron i sökarens hjärta, och förstärker honom därtill med den Gudomliga Anden, vilken vi inte kan definiera tillräckligt [lika lite] som vi kan definiera Guds natur i mänskligt språk.” [vår översättning] (Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of the Holy Quran, s. 1439, f. 5365)

Yusuf Ali säger inte bara att Anden är gudomlig och en del av Gud själv, utan även att Anden är ofattbar liksom Guds natur! 

Somliga muslimer kan använda följande koraniska verser i syfte att försöka övertyga oss om att den Heliga Anden är ängeln Gabriel: 

2:97-98
Säg, "Den som motarbetar Gabriel bör vara medveten om att han fört ner denna (Koran) in i ditt hjärta enligt GUDs vilja, som bekräftar tidigare skrifter, och ger vägledning och goda nyheter till de som tror." Den som motarbetar GUD, Hans änglar, Hans budbärare, Gabriel och Mikael, bör vara medveten om att GUD motarbetar de som inte tror. (Khalifa)

16:101-10
När vi byter ut en uppenbarelse mot en annan, och GUD är fullt medveten om vad Han uppenbarar, säger de, "Det här har du hittat på!" Sannerligen, vet de flesta av dem inte. Säg, "Den Heliga Anden har fört ner den från er Herre, sanningsenligt, för att övertyga de som tror, och för att ge de som underkastar sig en ledstjärna och goda nyheter." (Khalifa, se även 26:192-194)

Muslimen kan alltså citera 2:97-98, som säger att ängeln Gabriel fört ner Koranen, och 16:101-102, som säger att den Heliga Anden har fört ner Koranen, för att sedan argumentera att Anden är Gabriel.

Låt oss för ett ögonblick anta att muslimens logik är giltig. Detta skulle innebära att ängeln Gabriel är gudomlig, för att vi har tydligt demonstrerat att Anden äger gudomliga egenskaper, och därmed bör muslimen konsekvent erkänna att han/hon är en ängladyrkare och därmed hedning som enligt Koranen bör dödas (se 9:5).

Faktum är dock att muslimens logik är felaktig. Verserna ifråga säger inte att Gabriel och Anden är samma person, utan blott att Gud använder både Gabriel och Anden för att föra ner Koranen. Följande koraniska texter säger dessutom att flera personer förde ner Koranen:

16:2
Han sänder ner ÄNGLARNA med uppenbarelserna
, bärande på Hans befallningar, till vem Han vill bland Sina tjänare: "Förkunna att det inte finns någon annan gud vid sidan av Mig; vörda Mig." (Khalifa)

19:64
VI kommer inte ner förutom på er Herres befallning
. Vårt förflutna, vår framtid, och allt däremellan tillhör Honom. Er Herre glömmer aldrig. (Khalifa)

77:1-5
(ÄNGLAR) utsända efter varandra
. För att driva vinden. Sätta molnen i rörelse. Fördela provianterna. Leverera budskapen. (Khalifa)

Gud använde alltså flera änglar och även den Heliga Anden för att föra ned Koranen. Notera även följande koraniska text som säger att Koranen fördes ner av flera änglar och av den Heliga Anden:

97:1-5
Vi uppenbarade den under Ödets Natt. Hur mäktig är inte Ödets Natt! Ödets Natt är bättre än tusen månader. Änglarna OCH Anden träder ner däri, med sin Herres tillstånd, för att utföra alla befallningar. Fridfullt är det, tills gryningens ankomst. (Khalifa)

Distinktionen mellan änglarna och Anden påvisar starkt att Anden inte är en ängel. Se även:

70:4
Till Honom stiger änglarna OCH den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år. (Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap)

78:38-39
En dag kommer Anden OCH änglarna att stå på rad. Ingen kommer att tala förutom de som tillåts av den Nådigaste, och de kommer endast att yttra vad som är rätt. Sådan är den oundvikliga dagen. Låt den som vill ta tillflykt hos sin Herre. (Khalifa)

Vi avslutar med följande koraniska vers:

17:85
DE FRÅGAR dig om ingivelsens Ande. Säg: "Ingivelsens Ande hör till det som är min Herre förbehållet - av [all] kunskap har bara en obetydlig del fallit på er [lott]." (Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Texten säger att somliga frågar Muhammed om den Heliga Anden. Han beordras svara att kunskapen om Anden som givits honom är obetydligt liten, vilket påvisar att de som författade Koranen samt Muhammed inte kunde identifiera den Heliga Anden explicit. Om Anden var Gabriel för Koranens författare och Muhammed så hade dessa utan tvekan svarat att Anden är Gabriel, den ängel som sägs ha besökt Muhammed gång på gång i flera år!

Team Sverige,
Kontakta oss