answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus äger Allahs namn

Följande koraniska texter säger att Allah äger fullkomlighetens sköna namn:

17:110
Säg: "Anropa Gud eller anropa den Nåderike! Med vilket namn ni än anropar Honom [är Han En och Densamme] - fullkomlighetens sköna namn är Hans. Höj inte rösten [när du ber] och sänk den inte heller [till en viskning] utan gå en medelväg. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

20:8
Gud - ingen gudom finns utom Han; Hans är fullkomlighetens sköna namn! (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

59:24
Han är Gud, Skaparen, som är upphovet till allt och som ger allt dess slutliga form. Hans är fullkomlighetens sköna namn; allt och alla i himlarna och på jorden prisar Honom - Han är den Allsmäktige, den Vise. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Se även följande vers och kommentar från Mohammad Knut Bernström som säger att Allahs namn representerar hans egenskaper:

7:180
GUDS är fullkomlighetens sköna namn
; anropa Honom alltså med dessa [namn] och håll er på avstånd från dem som missbrukar dem. De skall få den lön som deras handlingar [förtjänar]. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Här följer Bernströms kommentar på versen:

"Vad angår uttrycket al-asma’ al-husna (ordagr.: "de fullkomligaste [el. 'skönaste'] namnen"), som förekommer fyra gånger i Koranen – här ovan, samt i 17:110, 20:8 och 59:24 – bör man hålla i minnet att ordet ism (sing. av asma’) primärt betecknar ett objekts substans och inneboende egenskaper, medan al-husna är femininformen av al-ahsan ("det bästa" el. "skönaste"). En lämplig översättning av detta uttryck, som uteslutande används om Gud, torde vara "fullkomlighetens namn" eller "de skönaste namnen" (el. en kombination av epiteten)." (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap: Tolkning från arabiskan av Mohammad Knut Bernström med kommentarer och noter, not 144, sida 260)

Enligt Muhammed har Allah 99 unika namn:

Sahih Bukhari
Volym 9, Bok 93, Nummer 489
Berättad av Abu Huraira: Allahs Apostel sade: "Allah har nittionio Namn, ett hundra minus ett; och han som memorerar de alla utantill kommer att träda in i Paradiset." Att räkna något innebär att kunna det utantill. [vår överästtning]

Sahih Muslim
Bok 035, Nummer 6475
Abu Huraira rapporterade att Allahs Budbärare (må fred vara över honom) sade: Det finns nittionio namn för Allah; han som intar de i minnet kommer att komma in Paradiset. Sannerligen, Allah är Udda (Han är en, och det är ett udda nummer) och Han älskar udda nummer. Och i skildringen av Ibn 'Umar (är orden): "Han som räknar upp de." [vår överästtning]

Dessa 99 namn, som härstammar från Koranen och Sunnan, beskriver Allahs egenskaper och karaktär. Därför tillhör namnen endast. Det finns många islamistiska hemsidor som redogör för Allah 99 namn, här följer en länk som vi kommer att citera från i denna artikel.

I artikeln kommer vi att visa att Herren Jesus – enligt Nya Testamentet – säger att Han äger många av Allahs unika namn och egenskaper. Detta påvisar att Herren Jesus gjorde anspråk på att vara Gud. Artikeln kommer även att visa att Herren Jesus – enligt islamistiska källor – tillskrivs somliga av Allahs unika namn och egenskaper, vilket framhäver Herren Jesus Gudomlighet även i Islam. Med detta sagt, låt oss påbörja vår studie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. KONUNGEN

ALLAH

Allahs 4:e namn är konungen (al-malik):

Al-Malik
Kungen, Suveräne Herren, Den med fullkomlig Herravälde, Den vars Herravälde är fri från brister. [vår överästtning]

Allahs kungadöme är självfallet det som finns bortom denna värld. Det finns visserligen kungar i denna värld, men bortom denna värld är det Allah som är konung i evighet.

HERREN JESUS

Herren Jesus säger att Han är konungen vars kungadöme är bortom denna värld:

Joh 18:33-37
Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: "Så du är judarnas konung?" Jesus svarade: "Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig?" Pilatus sade: "Jag är väl ingen jude. Dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?" Jesus svarade: "Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag." Pilatus frågade: "Du är alltså kung?" Jesus svarade: "Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst." (Bibeln 2000)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. FRIDEN

ALLAH

Allahs 6:e namn är friden (al-salaam):

As-Salaam
Fredens källa, Den som är fri från all brist. [vår överästtning]  

Allah är friden och källan till all frid som även är perfekt.

HERREN JESUS

Herren Jesus säger att Han är, har och ger den unika friden som världen vaken har eller kan ge:

Joh 14:27
Frid lämnar jag kvar åt er, MIN FRID ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. (Bibeln 2000)

Herren Jesus säger även att Han är perfekt:

Joh 8:46
Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? (Bibeln 2000)

Även enligt Islam är Herren Jesus syndfri:

19:16-19
OCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Maria. Hon drog sig ifrån de sina till ett [avskilt] rum i öster och lät dem förstå att hon ville vara i ostördhet genom [att anbringa] ett förhänge. Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad. Då ropade hon: "Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Gud!" [Ängeln] sade: "Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:] 'Jag skall skänka dig en son, REN och rättfärdig.'" (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Här följer den första islamistiska exegeten Ibn Abbas utläggning av versen (19:19):

"(Han sa) Gabriel sa till henne: (Jag är endast en budbärare från din Herre, så jag ska skänka dig) så Allah kan skänka dig (en FELFRI son) en rättfärdig son." [vår överästtning] Länk

Även Muhammed säger att Herren Jesus är perfekt:

Sahih Bukhari
Volym 4, Bok 54, Nummer 506
Berättad av Abu Huraira: Profeten sade: "När en människa födds rör Satan honom på båda sidor av kroppen, med sina två fingrar, förutom Jesus, Marias son, som Satan försökte röra men misslyckades för han rörde placentan istället." [vår överästtning]

Se även följande hadith (den är lång) som säger att Herren Jesus är utan synd: Sahih Bukhari, Volym 6, Bok 60, Nummer 236

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. SKAPAREN

ALLAH

Allahs 12:e namn är skaparen (al-khaaliq):

Al-Khaliq:
Skaparen, Den som bringar allting från icke-existens till existens. [vår överästtning]

HERREN JESUS

Följande texter säger att Herren Jesus är skaparen:

Joh 1:1-3, 10-11, 14
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till… Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom… Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. (Bibeln 2000)

Kol 1:15-17
Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. (Bibeln 2000)

Även Koranen säger att Herren Jesus hade befogenhet och auktoritet att skapa:

5:110
GUD kommer att säga, O Jesus, Marias son, minns Mina välsignelser över dig och din mor. Jag bestyrkte dig med den Heliga Anden för att göra det möjligt för dig att tala till människorna från krubban, även som vuxen. Jag lärde dig skriften, visdom, Toran och Evangeliet. Minns att du från lera SKAPADE formen av en fågel med Min tillåtelse, sedan blåste in i den och den förvandlades till en levande fågel med Min tillåtelse. Du botade de blinda och de spetälska med Min tillåtelse, och återupplivade de döda med Min tillåtelse. Minns att Jag skyddade dig från Israels Barn som ville skada dig trots de fulländade mirakel du visat dem. De som inte trodde bland dem sa, ’Detta är uppenbarligen magi.’ (Khalifa)

Somliga muslimer argumenterar att versen säger Allah gav Herren Jesus auktoritet att skapa, vilket vi håller med om. Men detta bortförklarar inte det faktum att Herren Jesus tillskrivs en egenskap och därigenom en titel som endast bör tillskrivas Gud. Varför ska Herren Jesus ens äga denna Gudomliga titel och auktoritet om Han inte är Gud?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4. FÖRLÅTAREN

ALLAH

Allahs 15:e namn är förlåtaren (al-ghaffaar)

Al-Ghaffaar
Den Store Förlåtaren, Förlåtaren, Den som förlåter sina slavars synder igen och återigen. [vår överästtning]

HERREN JESUS

Herren Jesus säger att Han är förlåtaren, den som förlåter mänsklighetens syndelser:

Mark 2:1-7
Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: "Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?" (Bibeln 2000)

Luk 24:46-49
Och han (Jesus) sade till dem: "Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden." (Bibeln 2000)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ALLVETAREN

ALLAH

Allahs 20:e namn är allvetaren (al-’aleem):

Al-^Aleem
Allvetaren, Den Intelligente; Den som ingenting förbigås i hans kunskap. [vår överästtning]

HERREN JESUS

Herren Jesus är allvetaren:

Joh 16:25-31
Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern. Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern. Lärjungarna sade: Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att DU VET ALLT, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade: NU TROR NI. (Bibeln 2000)

Joh 21:15-18
När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?" Simon svarade: "Ja, herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "För mina lamm på bete." Och han frågade honom för andra gången: "Simon, Johannes son, älskar du mig?" Simon svarade: "Ja, herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "Var en herde för mina får." Och han frågade honom för tredje gången: "Simon, Johannes son, har du mig kär?" Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?" och han svarade: "Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill." (Bibeln 2000)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

6. DOMAREN

ALLAH

Allahs 29:e namn är (al-hakam):

Al-Hakam
Domaren, Han är Härskaren och Hans dom är Hans Ord. [vår överästtning]

Allah är naturligtvis domare i den bemärkelsen att han dömer mänskligheten.

HERREN JESUS

Herren Jesus är domaren som ska döma hela mänskligheten:

Joh 5:22-23
Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. (Bibeln 2000)

2 Kor 5:10
Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol
, sådana vi är, och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont. (Bibeln 2000)

Även Muhammed lärde att Herren Jesus är domaren som ska döma hela mänskligheten:

Sahih Bukhari
Volym 4, Bok 55, Nummer 657
Berättad av Abu Huraira: Allahs Apostel sade, (Jag svär) vid Honom som har min själ i Sina Händer, sannerligen (Jesus), Marias son kommer snart att stiga ner bland er och kommer att döma mänskligheten rättvist (som en rättvis domare); han kommer att bryta korsen och döda grisarna… [vår översättning]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ÅTERUPPLIVAREN

ALLAH

Allahs 50:e namn är återupplivaren (al-ba'ith):

Al-Ba^ith
Återupplivaren, Den som Uppväcker (från döden), Den som upplivar sina slavar efter döden för belöning och/eller straff. [vår överästtning]

Allah är den som återupplivar människan för att sedan döma henne.

HERREN JESUS

Herren Jesus säger att Han är återupplivaren som sedan kommer att hålla dom:

Joh 5:25-27
Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. (Bibeln 2000)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

8. SANNINGEN

ALLAH

Allahs 52:a namn är sanningen (al-haqq):

Al-Haqq
Sanningen, Den Verkliga, Den som verkligen existerar. [vår överästtning]

HERREN JESUS

Herren Jesus säger att Han är sanningen:

Joh 14:6
Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." (Bibeln 2000)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

9. LIVGIVAREN

ALLAH

Allahs 61:a namn är livgivaren (al-muhyi):

Al-Muhyi
Återställaren, Givaren av Liv, Den som tar fram en levande människa från sperma som inte har en själ. Han ger liv genom att ge tillbaka själar till de utslitna kropparna på uppståndelsens dag och Han gör hjärtan levande genom kunskap. [vår överästtning]

HERREN JESUS

Herren Jesus säger att Han är livgivaren:

Joh 5:21
Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill. (Bibeln 2000)

Joh 6:48-51
Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva." (Bibeln 2000)

Joh 10:28
Jag ger dem evigt liv
, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

10. DEN LEVANDE

ALLAH

Allahs 63:e namn är den levande (al-hayy):

Al-Hayy
Den Levande, Den som kännetecknas med ett liv som är olik våra liv och som inte är en kombination av själ, kött eller blod. [vår överästtning]

HERREN JESUS

Herren Jesus säger att Han den levande:

Upp 1:17-18
När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och>den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Bibeln 2000)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

11. DEN FÖRSTE

ALLAH

Allahs 73:e namn är den förste (al-awal):

Al-'Awwal
Den Förste, Den vars Existens är utan början. [vår överästtning]

HERREN JESUS

Herren Jesus säger att Han är den förste:

Upp 1:17-18
När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Bibeln 2000)

Upp 2:8
Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna: Så säger han, den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen. (Bibeln 2000)

Herren Jesus är evig, det eviga livet, och har därmed ingen början:

Mik 5:2
Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. (Folkbibeln)

1 Joh 1:1-2
Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid - om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. (Folkbibeln)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

12. DEN SISTE

ALLAH

Allahs 74:e namn är den siste (al-akhir):

Al-'Akhir
Den Siste, Den vars Existens är utan slut. [vår överästtning]

HERREN JESUS

Herren Jesus säger att Han är den siste och som lever i all evighet:

Upp 1:17-18
När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Bibeln 2000)

Upp 2:8
Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna: Så säger han, den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen. (Bibeln 2000)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

13. SAMLAREN

ALLAH

Allahs 87:e namn samlaren (aj-jaami'):

Aj-Jaami^
Samlaren, Den som samlar skapelsen på en otvivelaktig dag, det är Domedagen.  

Allah ska samla mänskligheten på domedagen, självfallet för att sedan döma dem.

HERREN JESUS

Herren Jesus ska samla mänskligheten på domedagen för att sedan döma dem:

Matt 25:31-34
När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: "Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse." (Bibeln 2000)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

14. LJUSET

ALLAH

Allahs 93:e namn är ljuset (al-noor):

An-Noor
Ljuset, Den som vägleder. [vår överästtning]

HERREN JESUS

Herren Jesus säger att Han är ljuset som vägleder:

Joh 8:12
Sedan talade Jesus till dem och sade: "Jag är>världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." (Bibeln 2000)

Joh 9:3-5
Jesus svarade: "Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus." (Bibeln 2000)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

15. ARVTAGARE

ALLAH

Allahs 97:e namn är arvtagaren (al-warith):

Al-Waarith
Den Högsta Arvtagaren, Arvtagaren, Den vars Existens förblir. [vår överästtning]

HERREN JESUS

Herren Jesus säger att Han är arvtagaren, vars existens förblir:

Matt 28:18
Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden." (Bibeln 2000)

Mark 12:1-9
Han talade till dem i liknelser. "En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde i väg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och skymfade. Då skickade han en till, och honom dödade de. På samma sätt med många andra: en del misshandlade de och andra dödade de. Nu hade han bara en, sin älskade son, och honom skickade han som den siste. Han sade: Min son kommer de att ha respekt för. Men arrendatorerna sade till varandra: HÄR HAR VI ARVTAGAREN. Kom så dödar vi honom, då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. (Bibeln 2000)

Heb 13:8
Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

Upp 1:17-18
När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Bibeln 2000)

Team Sverige,
Kontakta oss