answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Muhammed finns faktiskt nämnd i den Heliga Bibeln!

Muslimer brukar ofta åkalla den Heliga Bibeln för att försöka visa att Muhammed nämns och förutsägs däri som en sann Guds profet. I denna artikel: (*) har vi bemött de vanligaste argumenten. I följande artikel ska vi titta närmare på somliga bibliska texter för att visa att Muhammed faktiskt finns nämnd i den Heliga Bibeln som en antikrist, förbannad och falsk profet som kastas i den eviga elden. Med detta sagt, låt oss börja vår undersökning.

I Femte Moseboken varnar Gud för falska profeter och anger två egenskaper som kännetecknar dem:

5 Mos 18:20-22
Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom. (Folkbibeln)

Gud lär oss att en falsk profet är någon som talar i andra gudars namn och yttrar falska profetior. Muhammed talade i en annan guds namn, nämligen Allah, och yttrade falska profetior.

Allah är en annan gudom än den bibliska Guden. Ett tydligt bevis för detta är det faktum att den bibliska Guden sägs vara en Fader till sitt folk:

2 Mos 4:21-23
HERREN sade till Mose: "När du vänder åter till Egypten, se då till att du inför farao gör alla de under som jag har givit dig makt att utföra. Men jag skall göra honom hård till sinnes så att han inte släpper folket. Du skall säga till farao: Så säger HERREN: Israel är min förstfödde son, och jag har sagt till dig: Släpp min son, så att han kan hålla gudstjänst åt mig. Men du har inte velat släppa honom. Se, därför skall jag döda din förstfödde son."

5 Mos 32:3-6, 18
Ty HERRENS namn skall jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. De har handlat illa mot honom, de är inte hans barn, utan en skam, ett förvänt och avogt släkte. Är det så du lönar HERREN, du dåraktiga och ovisa folk? Är han då ej din Fader som skapade dig, han som danade och formade dig?… Du övergav Klippan som födde dig. Du glömde Gud som gav dig livet. (Folkbibeln)

Jes 63:16
Du är ju vår Fader
. Abraham vet inte längre av oss, Israel känner oss inte. Men du, HERRE, är vår Fader. Vår Återlösare av evighet är ditt namn.

Att den bibliske Guden sägs vara en Fader innebär inte att Han har en fru som Han hade en sexuell relation med och avlade barn. Den bibliska Guden är en Fader i andlig mening. Han skapade människan, uppfostrar, försörjer, förlåter och hyser faderlig kärlek för sitt folk som därmed blir Hans andliga barn. Detta även i enlighet med Nya Testamentet:

Joh 1:12-13
Men åt alla som tog emot honom [Jesus] gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. (Folkbibeln)

Matt 6:7-15
Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det. Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser. (Folkbibeln)

Luk 6:35-36
Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig. (Folkbibeln)

Rom 1:7
Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. (Folkbibeln)

Jud 1:1
Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till dem som är kallade och älskade i Gud, vår Fader, och bevarade i Jesus Kristus. (Folkbibeln)

Allah däremot är absolut inte en Fader till någon enligt Muhammed:

5:18
Judarna säger liksom de kristna: "Vi är Guds barn som Han älskar." Säg: "Varför straffar Han er då för era synder? Nej, ni är människor liksom [alla andra] som Han har skapat. Han förlåter vem Han vill och Han straffar vem Han vill. Guds är herraväldet över himlarna och jorden och allt som finns däremellan och Han är målet för [allas] färd." (Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap)

112:1-4
SÄG: "Han är Gud - En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom." (Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap)

Allah är alltså inte den bibliske Guden. Detta demonstrerar att Muhammed, som talade i Allahs namn, talade i en annan guds namn.

Muhammed angav dessutom falska profetior. Han förkunnade bland annat att Antikrist skulle dyka upp på jorden för att skapa oreda. Därefter skulle domedagen äga rum. Ingen skulle kunna missa Antikrist framträdande för att solen skulle börja gå upp i väst när han kom:

Sahih Muslim
Bok 041, Nummer 7025
Abdullah b. 'Amr rapporterade: Jag engagerade i minnet en tradition från Allahs budbärare (må frid vara över honom) och har inte glömt den efter att ha hört Allahs budbärare (må frid vara över honom) säga: De första tecken (av de tecken vid dajjals framträdande) kommer att vara solens uppgång från väst, djuret framträdande inför folk på förmiddagen och (oavsett) vilken av de två (tecken) som sker först, kommer att följas omedelbart efter den andra. [vår översättning]

Den falska profetian ligger i att Muhammed hävdade att Antikrist skulle träda fram sju månader efter att Konstantinopel erövrades av muslimerna. Konstantinopel erövrades av muslimerna i maj 1453 e.Kr., vilket innebär att Antikrist skulle ha kommit i november samma år enligt Muhammed:

Sunan Abu Dawud
Bok 37, Nummer 4281
Berättad av Mu'adh ibn Jabal: Profeten (frid_vare_över_honom) sa: Jerusalems blomstringstid kommer att ske när Yathrib är ruinerad, Yathrib ruinerade tillstånd kommer att ske när det stora kriget sker, utbrottet av det stora kriget kommer att ske när Konstantinopel erövras och Konstantinopels erövring (sker) när Antikrist framträder. Han (Profeten) slog till sitt lår eller sin axel med sin hand och sa: Detta är lika sant såsom (det är sant) att du är här eller sitter här (refererar till Mu'adh ibn Jabal). [vår översättning]

Sunan Abu Dawud
Bok 37, Nummer 4282
Berättad av Mu'adh ibn Jabal: Profeten (frid_vare_över_honom) sa: Det största kriget, Konstantinopels erövring och Antikrist framträdande kommer att äga rum inom en period av sju månader. [vår översättning]

Herren Jesus varnar oss för falska profeter och säger:

Matt 7:15-18
Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. (Folkbibeln)

En falsk profet känns vid genom hans handlingar. Muhammeds usla handlingar var väldigt många. Nedan följer ett fåtal exempel.

Under Muhammeds livstid brukade främmande kvinnor erbjuda sig själva till Muhammed i syfte för honom att utnyttja dem sexuellt. Följande koraniska text "uppenbarades" för att rättfärdiggöra och tillåta Muhammed att utnyttja dessa kvinnor sexuellt:

33:51
Du får försiktigt undvika vem du vill, och föra vem du vill närmare dig. Försonas du med någon du fjärmat dig ifrån, begår du inget fel. På så sätt kommer de att vara nöjda, och inte känna någon sorg, och vara nöjda med det du rättvist erbjuder dem alla. GUD vet vad som finns i era hjärtan. GUD är Allvetande, Mild. (Khalifa)

I följande hadith konstaterar Aisha, som var en av Muhammeds många fruar, det som vi har förmedlat:

Sahih Bukhari
Volym 6, Bok 60, Nummer 311
Berättade av 'Aisha: Jag brukade se ner på de damer som hade gett sig själva till Allahs apostel, och jag brukade säga, "Kan en kvinna ger sig själv (en man)?" Men när Allah uppenbarade: "Du (O Muhammed) får åsidosätta vem du vill av dem, och du får föra vem du vill närmare dig; och du begår inget fel om bjuder in dem som du har åsidosatt." (33.51) Jag sa (till Profeten), "Jag upplever att din Herre är snabb med att uppfylla dina önskemål och begär." [vår översättning]

Följande koraniska text säger även att Muhammed fick begär till sin adoptiva sons hustru (Zaynab). Detta lede till att hans adoptiva son (Zayd) skiljde sig från sin hustru för att Muhammed ska kunna gifte sig med henne:

33:37
Minns [Muhammad] vad du sade till honom som Gud visade Sin nåd och som du själv visade stor välvilja: "Behåll din hustru och frukta Gud!" Och av RÄDSLA för människorna GÖMDE DU INOM DIG vad Gud skulle ge till känna, fastän du inte bör frukta någon utom Gud. Men då Zayd skilde sig från henne gav Vi henne som hustru åt dig för att [visa att] ingenting hindrar en troende att ingå äktenskap med sin adoptivsons hustru, sedan bandet mellan dem har upplösts. Guds vilja måste ske. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Här följer Ibn Abbas (Muhammeds kusin) utläggning av den ovannämnda versen:

"(Och när du sa till honom som Allah visade välvilja) genom Islam, dvs. Zayd (och (som) du har visat välvilja) genom att frige honom (från slaveri): (Behåll din hustru till dig själv) och skilj dig inte från henne, (och frukta Allah) och frukta Allah och låt henne inte gå. (Och du gömde i ditt sinne) din kärlek för henne och ditt begär att gifta dig med henne (vilket Allah skulle ge till känna) i Koranen, (och du fruktade människorna) och du skämdes för folket på grund av detta (medan Allah har mer rätt att bli fruktad) medan du borde skämmas för Allah. (Så när Zayd utförde de obligatoriska bestämmelserna (för att skilja sig) från henne) när hon avslutade sin vänteperiod efter hennes skilsmässa från Zayd, (gav Vi henne åt dig i giftermål, för att (därefter)) efter dig ((visa att) det inte är någon synd för de troende att (gifta sig) med sina adoptiva söners hustrur, när den senare har utfört de obligatoriska bestämmelserna (för att skilja sig) från dem) när de har iakttagit väntetiden efter dem är skiljda eller efter deras makes död. (Allahs vilja) att gifta Zaynab till Muhammed (fvöh) (måste uppfyllas) måste äga rum." [vår översättning]

Den muslimske historieskrivaren Al-Tabari (död 923 e.Kr.) beskriver hur och när Muhammed fick begär för Zaynab:

"En dag gick Allahs budbärare ut för att leta efter Zayd. Nu fanns det ett täcke av tyg över dörröppning, men vinden hade lyft bort täcket så att dörröppningen genomskådades. Zaynab var i hennes kammare, avklädd, och beundran för henne trädde in i hjärtat på Profeten." [vår översättning] (Al-Tabari, The History of al-Tabari, vol.8, sid.4)

Muhammed var även en pedofil. Han gifte sig nämligen med en flicka (Aisha) som var sex år gammal. Han utnyttjade henne sexuellt och hade samlag med henne när hon var nio år gammal:

Sahih Bukhari
Volym 7, Bok 62, Nummer 64
Berättad av Aisha: att Profeten gifte sig med henne när hon var sex år gammal och han fullbordat sitt äktenskap med henne när hon var nio år gammal, och sedan förblev hon med honom i nio år (dvs. fram till hans död). [vår översättning]

Enligt islamistisk litteratur föddes Mohammed 570 e.Kr. och dog 632 e.Kr. Detta innebär att han blev 62 år gammal. Aisha var 18 år gammal när Mohammed dog, vilket innebär att Muhammed var omkring 54 år gammal när Aisha var nio år gammal! Se även följande traditioner som bekräftar detta:

Sahih Muslim
Bok 8, Nummer 3310
Aisha (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade: Allahs apostel (må frid vara över honom) gifte sig med mig när jag var sex år gammal, och jag tog in i hans hus när jag var nio år gammal. [vår översättning]

Sunan Abu Dawud
Bok 5, Nummer 2116
Aisha sa: Allahs apostel (må frid vara över honom) gifte sig med mig när jag var sju år gammal. Berättaren Sulaiman sa: Eller sex år. Han hade samlag med mig när jag var nio år gammal. [vår översättning]

Aisha var en liten omogen flicka som brukade leka med dockor med sina kompisar medan Muhammed tittade på:

Sahih Bukhari
Volym 8, Bok 73, Nummer 151
Berättad av Aisha: Jag brukade leka med dockor i Profetens närvaro, och mina tjejkompisar brukade också leka med mig. När Allahs apostel brukade trädda in i (min bostads plats) brukade de gömma sig själva, men profeten brukade kalla på de att gå och leka med mig… [vår översättning]

Läs mer om Muhammeds pedofiliska karaktär i denna artikel: (*).

Muhammed hade även kvinnliga sexslavar:

Sahih Bukhari
Volym 9, Bok 89, Nummer 321
Berättad av 'Aisha: Profeten godtog muntliga löften om trohet från kvinnor först efter recitering av denna Heliga Vers:--(60:12) "… att de inte kommer att associera något i tillbedjan med Allah." (60.12) och Allahs apostel rörde inte någon kvinnas hand utom handen på de kvinnor som hans högra hand ägde. (dvs. hans fångar eller hans kvinnliga slavar). [vår översättning]

Han tillät även muslimska män att köpa tidsbegränsad sex från kvinnor:

Sahih Bukhari
Volym 6, Bok 60, Nummer 139
Berättad av Abdullah: Vi brukade delta i de heliga krigen som leddes av Profeten och vi hade inte kvinnor (hustrur) med oss. Så vi sa (till Profeten): "Ska vi kastrera oss själva?" Men profeten förbjöd oss att göra det och hädanefter tillät han oss att gifta oss med en kvinna (temporärt) genom att ge henne endast en mantel, och sedan reciterade han: "O ni som tror! Gör inte otillåtet de goda ting som Allah har gjort tillåtna för er." [vår översättning]

Här följer en tradition som visar konkret hur muslimer praktiserade detta:

Sahih Muslim
Bok 8, Nummer 3252
Sabra Juhanni rapporterade: Allahs budbärare (må frid vara över honom) tillät oss utföra tillfälligt äktenskap. Så jag och en annan person gick ut och såg en kvinna från Bana 'Amir, som var som en ung lång-halsig hon-kamel. Vi presenterade oss själva för henne (i syfte att upprätta ett tillfälligt äktenskap), varpå hon sa: Vad för förmögenhet erbjuder ni mig? Jag sa: Min mantel. Och min kamrat sa också: Min mantel. Och min kamrats mantel var överlägsen min mantel, men jag var yngre än han. Så när hon tittade på min kamrats mantel, gillade hon den, när hon kastade en blick på mig var jag mer attraktivt för henne. Hon sa: Ja, du och din mantel är tillräckliga för mig. Jag låg kvar med henne i tre nätter… [vår översättning]

Muhammed lärde ut att man får ljuga i krig, för sina kamrater och sin livskamrat:

Sahih Muslim
Bok 032, Nummer 6303
Humaid b. 'Abd al-Rahman b. 'Auf rapporterade att hans moder Umm Kulthum, dotter till 'Uqba b. Abu Mu'ait, och hon var en av de första emigranterna som förpliktade trohet till allahs budbärare (må frid vara över honom), sa att hon hörde Allahs budbärare Allahs budbärare (må frid vara över honom) säga: En lögnare är inte någon som försöker bringa försnongin mellan folk och pratar (för att förhindra tvister), eller förmedlar gott. Ibn Shihab sa att han inte hörde att undantag beviljades vad gäller att ljuga annat än i tre fall: I strid, för att bringa försoning mellan personer och mannen när han pratar med sin hustru och hustrun när hon pratar med sin man (på ett vridet sätt för att uppnå försoning). [vår översättning]

Det finns mycket mer att säga om den här falska profeten, men det får vara nog för den här gången.

Den välsignade aposteln Paulus har något viktigt att säga oss om den som förkunnar att Herren Jesus inte har dött på korset för våra synder:

Gal 1:9-12
Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare. Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. (Folkbibeln)

Detta är vad den välsignade aposteln förkunnade:

Rom 3:23-26
Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. (Folkbibeln)

1 Kor 15:1-5
Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. (Folkbibeln)

Muhammed förnekade korsfästelsen och därmed detta evangelium att Herren Jesus dog för mänskligheten:

4:157
Och för deras ord: "Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!" Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom." (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Den välsignade lärjungen Johannes lär oss att den som förnekar Fadern (vilket Muhammed gjorde när han lärde att Gud inte är en Fader) är en antikrist:

1 Joh 2:22
Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. (Folkbibeln)

Muhammed är därmed en antikrist för att han förnekade Fadern. Notera även att den välsignade lärjungen lär oss att den som förnekar Sonen (vilket innebär att Herren Jesus är Gud och jämlik Fadern) är antikrist. Här följer texter från den välsignade lärjungen som påvisar att Sonen är Gud och jämlik Fadern:  

Joh 1:1, 14, 17-18
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var GudOch Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning… Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd. (Folkbibeln)

Joh 5:15-18
Mannen gick då till judarna och sade att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus, eftersom han gjorde sådant på en sabbat. Men han sade till dem: "Min Fader verkar ännu i denna stund. Så verkar även jag." Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sade att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud. (Folkbibeln)

Joh 20:26-29
Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er." Sedan sade han till Thomas: "Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!" Thomas svarade honom: "Min Herre och min Gud!" Jesus sade till honom: "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser." (Folkbibeln)

1 Joh 5:20
Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. (Folkbibeln)

Muhammed förnekade Sonen och är garanterat en antikrist!

Slutligen läser vi att denna falska profet kommer att kastas i helvetet och vara där för evigt:  

Upp 19:20
Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. (Folkbibeln)

Upp 20:10
Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter. (Folkbibeln)

Muhammed, den falske profeten, finns alltså faktiskt nämnd i den Heliga Bibeln!

Team Sverige,
Kontakta oss