answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Endast Gud är vår Frälsare

Den Heliga Bibeln säger att alla människor är syndare:

Ps 14:3
Men alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen gör det goda, ingen enda.

Pred 7:21
Men det finns ingen rättfärdig på jorden som alltid gör det goda och aldrig syndar.

Den Heliga Bibeln säger att syndens lön är döden:

Hes 18:4 
Allas liv tillhör mig. Faderns liv tillhör mig likaväl som sonens. Det är den som syndar som skall dö.

Rom 5:12
Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade.

Den Heliga Bibeln säger att försoning kommer genom att blod utgjuts. Den oskyldiges blod fungerar alltså som lösen för den skyldige:

3 Mos 17:11
Ty varje varelses liv är dess blod, och jag har gett er blodet för att ni skall stänka det på altaret och bringa försoning åt er själva. Blodet ger försoning, eftersom det är livet.

Heb 9:22
Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.

Detta förklarar varför israeliterna offrade rena (symbol för syndfri) djur till Gud:

2 Mos 12:5
Djuret skall vara felfritt, årsgammalt och av hankön och tas från fåren eller från getterna.

3 Mos 1:3
Om han ger ett brännoffer från nötboskapen, skall det vara ett felfritt handjur. Han skall föra fram det till uppenbarelsetältets ingång, inför Herren, för att vara honom till behag.

Med detta i minne förstår vi att ingen människa kan fungera som återlösare för människosläktet för att alla människor är syndare. Följande verser uttrycker detta perfekt:

Ps 49:7-10
De litar till sina ägodelar och skryter med sin rikedom. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt, man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven.

Ingen människa kan behaga Gud och fungera som återlösare för att alla människor är syndare. Därför är det inte någon överraskning att Gud Själv måste förlåta alla våra synder och fungera som människosläktets frälsare:

Ps 32:1-5
Av David, en dikt. Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut! Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek! Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tung på mig, jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld.

Ps 65:1-5
En psalm av David, en sång. Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion. Vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss. Lycklig den utvalde som får komma dig nära och vara på dina förgårdar. Vi mättas av det goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel.

Ps 78:35
De mindes att Gud var deras klippa, att Gud den Högste var deras befriare.

Ps 79:9
Hjälp oss, Gud, vår räddare
, så att ditt namn blir förhärligat. Befria oss och förlåt våra synder, ditt namn till ära.

Ps 103:2-5
Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn.

Ps 130:7-8
Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han skall befria Israel från alla synder.

Jes 48:17
Så säger Herren, din befriare
, Israels Helige: Jag är Herren, din Gud, som ger dig nyttig undervisning och leder dig den väg du skall gå.

I Jobs bok läser vi att Jobs vän Elihu säger att det är en ängel från Gud som kommer att vara återlösaren och förklara människor rättfärdiga:

Job 33:19-28
Eller när en man tuktas av plågor på sin bädd, med ständiga smärtor i kroppen: han får avsmak för mat, saknar aptit för de läckraste rätter, han mister hullet och syns knappt mer, kroppen är tärd intill osynlighet, han står på gravens rand, han möter dödens makter. Om då en ängel kommer till honom, ett av de tusende sändebuden, och förklarar honom rättrådig, då har Gud förbarmat sig och sagt: "Rädda honom från att sänkas i graven, lösen är erlagd." Hans kropp blir smidig som ynglingens, han återfår sin ungdoms kraft. När han ber till Gud blir han bönhörd, han får träda fram inför honom med jubel. Så blir människan återupprättad av Gud. Jublande säger hon inför alla: "Jag syndade och gjorde det raka krokigt men slipper det straff jag förtjänat. Han har räddat mig undan graven, jag får leva och se ljuset."

Innan vi går vidare måste klargöras vad ordet ängel (malak) betyder. Det hebreiska ordet "malak" betyder "att vara utsänd". Denne utsände kan vara en profet, lärare, kung etc., eller Gud själv. Detta i enlighet med Strongs hebreiska lexikon:

H4397 - mal'âk
From an unused root meaning to despatch as a deputy; a messenger; specifically of God, that is, an angel (also a prophet, priest or teacher): - ambassador, angel, king, messenger. Länk

I följande text identifierar Job återlösaren som Gud som ska träda fram och bli synlig:

Job 19:25-27
Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet
. När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta.

Denne återlösaren som är Gud Själv är Jesus Kristus:

Joh 1:1, 14, 16-18
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanningAv hans fullhet har vi alla fått del, med når och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

Matt 1:18-21
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.

Matt 20:28
Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

Luk 2:11
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.

Luk 2:25-32
I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade: "Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel."

Mark 2:1-5
Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna."

Mark 10:45
Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

Joh 1:28-29
Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: Där är Guds lamm som tar bort världens synd.

Joh 4:41-42
Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sade till kvinnan: "Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare."

Herren Jesus är alltså återlösaren som genom Sitt utgjutna blod ger försoning åt syndare, se även:

Rom 6:23
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.

1 Tim 2:5-7
Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne, och för det har jag satts att vara förkunnare och apostel - jag talar sanning, jag ljuger inte - en lärare för hedningarna i tro och sanning.

Heb 9:12-14
Och med sitt eget blod
, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden.

1 Pet 2:24-25
Våra synder bar han i sin egen kropp
upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

1 Joh 4:7-10
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Som vi har sätt är Herren Jesus världens återlösare. Han är Gud Sonen som uppenbarades i köttet och försonade världen med Gud Fadern. Herren Jesus är därmed Gud vår Frälsare.

Team Sverige,
Kontakta oss