answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus identitet enligt Toran – Introduktion (del 1)

När Herren Jesus kom till jorden för cirka 2000 år sedan i syfte att frälsa mänskligheten rapporterar Evangelisten Johannes att Herren Jesus säger att Han har kommit ner från himlen:

Joh 6:35-42
Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men jag har sagt er: Ni har sett mig och tror inte. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen." Judarna var mycket förargade över att han hade sagt: "Jag är det bröd som har kommit ner från himlen." De sade: "Den här Jesus, är han inte Josefs son, och känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga: Jag har kommit ner från himlen?" (Folkbibeln)

Herren Jesus säger alltså att Han har kommit ned från himlen från Fadern för att ge människorna evigt liv. Herren Jesus säger med andra ord att Han har existerar innan Han kom till jorden för 2000 år sedan. Se även följande text som tydliggör Herren Jesus preexistens:

Joh 8:51-59
Amen, amen säger jag er: Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden." Judarna sade: "Nu förstår vi att du har en ond ande. Abraham dog, och likaså profeterna, och du säger: Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin smaka döden. Är du större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna är döda. Vem ger du dig ut för att vara?" Jesus svarade: "Om jag ärar mig själv, är min ära ingenting värd. Det är min Fader som ärar mig, han som ni kallar er Gud. Ni känner honom inte, men jag känner honom. Om jag sade att jag inte kände honom, skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord. Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad." Judarna sade: "Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till." Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. (Folkbibeln)

Herren Jesus säger att Han har existerat innan Abraham blev till. Detta påvisar klart och tydligt att Herren Jesus har en preexistens. Faktum är att Herren Jesus har existerat innan världen blev till:

Joh 17:1-5
Sedan Jesus hade sagt detta, såg han upp mot himlen och bad: "Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor, för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom. Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig INNAN VÄRLDEN VAR TILL. (Folkbibeln)

Herren Jesus har alltid existerat sida vid sida med Fadern vilket följande text påvisar:

Joh 1:1-5, 14
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och ORDET VAR GUD.
Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det… Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. (Folkbibeln)

Text förklarar att Ordet (grekiska - logos) alltid har existerat med Gud Fadern. Detta Ord har vidare de karaktäristiska som endast Gud kan ha - nämligen egenskapen att skapa – därför säger första versen att Ordet var Gud. Vi läser vidare att Ordet blev kött. Detta refererar till Herren Jesus som kom till jorden för 2000 år sedan och tog på Sig den kropp Han nu äger från Jungfru Maria. Han blev därför en Sann Människa. Herren Jesus har dock alltid existerat i Sin Gudomliga natur i himlen med Gud Fadern. Han har därför alltid varit Sann Gud.   

Johannes Evangelisten skriver även att ingen någonsin har sätt Gud Fadern:

Joh 1:18
Ingen har någonsin sett Gud (Fadern)
. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd. (Folkbibeln)

Joh 6:46
Inte så att någon skulle ha sett Fadern
utom han som är från Gud. Han har sett Fadern. (Folkbibeln)

1 Joh 4:12
Ingen har någonsin sett Gud
. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. (Folkbibeln)

Aposteln Paulus håller med. Han skriver att ingen människa har sett eller kan se Gud Fadern:

1 Tim 6:13-16
Inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen. (Folkbibeln)

Även Gamla Testamentet säger att ingen kan se Gud Fadern:

2 Mos 33:18-20
Mose sade: "Låt mig få se din härlighet." Han svarade: "Jag skall låta all min godhet gå förbi framför dig och jag skall ropa ut namnet `HERREN` inför dig. Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag skall förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva." (Folkbibeln)

Nya Testamentet säger dock att Herren Jesus – Ordet – har gjort Gud Fadern uppenbar:

Joh 1:1, 14, 18
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud... Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning... Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd. (Folkbibeln)

Joh 10:25-30
Jesus svarade: "Jag har sagt er det, och ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min Faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern är ett." (Folkbibeln)

Joh 14:6-13
Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom." Filippus sade: "Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss." Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. (Folkbibeln)

Herren Jesus förklarar att den som har sätt och upplevt Herren Jesus har sätt och upplevt Fadern. Detta för att Fadern och Sonen delar samma Väsen. Allt vad Fadern är det är Sonen. Herren Jesus är därför Gud i köttet, vilket även följande texter i Nya Testamentet tydligt säger:

Kol 2:6-9
Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. (Folkbibeln)

1 Tim 3:16
Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. (Folkbibeln)

I Herren Jesus ser vi Gud och allt vad Fadern står för:

2 Kor 4:4-6
Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. Ty Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret", han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Folkbibeln)

Men vad säger Toran - de fem Moseböckerna - om Herren Jesus identitet? Håller Toran med Nya Testamentet? I följande serie av artiklar ska vi titta närmare på Herren Jesus identitet såsom den redogörs i Toran för att kunna svara på frågorna.

Vi kommer att använda Folkbibelns översättning om inget annat anges.

Team Sverige,
Kontakta oss