answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus identitet enligt Toran – Hagar möter Herren Jesus (del 2)

Låt mig påminna om att Toran säger att ingen människa kan se Gud:

2 Mos 33:18-20
Mose sade: "Låt mig få se din härlighet." Han svarade: "Jag skall låta all min godhet gå förbi framför dig och jag skall ropa ut namnet `HERREN` inför dig. Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag skall förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva."

Moses frågar Gud om han kan få se och möta Honom helt och hållet. Gud svarar att det inte är möjligt. Är detta då ett bevis mot att Herren Jesus är Gud? Absolut inte, detta befäster bara att ingen kan se Fadern. Detta är precis vad Nya Testamentet säger (Joh 6:46; 1 Joh 4:12; 1 Tim 6:13-16).

Samtidigt läser vi att folk såg Gud enligt Toran:

1 Mos 16:1-6
Abrams hustru Saraj hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Saraj sade till Abram: "Se, HERREN har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Jag kanske kan få barn genom henne." Och Abram lyssnade till Sarajs ord. När Abram hade bott tio år i Kanaans land tog hans hustru Saraj sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abram. Han gick in till Hagar och hon blev havande, men när hon märkte att hon var havande, började hon förakta sin husmor. Då sade Saraj till Abram: "Den orätt jag utsätts för skall komma över dig. Jag lade själv min slavinna i din famn, men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. HERREN skall döma mellan mig och dig." Abram sade till Saraj: "Se, din slavinna är i din hand. Gör med henne som du finner bäst." När då Saraj bestraffade henne, flydde hon bort från henne.

Abrahams fru (Saraj) var ofruktsam och kunde inte födda barn. Hon lätt därför Hagar (hennes egyptiska slavinna) bli havande genom Abraham för att ge Abraham ättlingar. Hagar började dock håna Saraj som i sin tur straffade henne och Hagar flydde. Sedan läser vi att något spännande händer:

1 Mos 16:7-13
Men HERRENS (Yahweh) ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen
, den källa som ligger vid vägen till Shur. Han sade: "Hagar, Sarajs slavinna, varifrån kommer du och vart går du?" Hon svarade: "Jag är på flykt ifrån min husmor Saraj." Då sade HERRENS ängel till henne: "Gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne." HERRENS ängel sade vidare: "Jag skall göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem." Sedan sade HERRENS ängel till henne: "Se, du är havande och du skall föda en son. Honom skall du kalla Ismael, ty HERREN har hört hur du har lidit. Han skall vara som en vildåsna. Hans hand skall vara mot alla och allas hand mot honom. Och han skall bo mitt emot alla sina bröder." Och hon gav HERREN (Yahweh), som hade talat med henne, ett namn. Hon sade: "Du är den Gud som ser mig", för hon tänkte: "Har jag verkligen fått se en skymt av honom som ser mig?"

Vi vill börja med att klargöra en mycket viktigt sak, nämligen vad ordet Ängel (hebreiska - malak) betyder. Det hebreiska ordet malak betyder att vara utsänd. Denne utsände kan vara en profet, lärare, kung etc., eller Gud själv: 

H4397 - mal'âk
From an unused root meaning to despatch as a deputy; a messenger; specifically of God, that is, an angel (also a prophet, priest or teacher): - ambassador, angel, king, messenger. Länk

Malak behöver alltså inte refererar till en skapad ängel. Herrens Ängel betyder Herrens Utsände.

I 1 Mos 16:7-13 läser vi att Herrens Ängel/Utsände kommer till Hagar, tröstar henne och ber henne att gå tillbaka till sin husmor. Vad som är intressant är att Hagar identifierar denne Herrens Ängel/Utsände som hennes Gud Yahweh. Yahweh är en titel som endast tillskrivs Gud. Det hebreiska namnet Yahweh betyder Jag Är.

Hagar säger alltså att denne Utsände som kom till henne är Gud Yahweh. Men notera samtidigt att denne Utsände måste ha en Utsändare vilket självklart måste vara Gud Yahweh. Detta tydliggörs i vers 7 som säger att den Utsände är Yahwehs Utsände. Med andra ord lär oss 1 Mos 16:7-13 att Gud Yahweh (Fadern) sände Gud Yahweh (Sonen) och Hagar såg Gud Yahweh Sonen!

Notera vidare att Herrens Utsände (Herren Jesus) lovade Hagar att Han ska göra hennes efterkomma ett stort folk:

1 Mos 16:10
HERRENS ängel sade vidare: "JAG skall göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem."

Vem ska göra Hagars efterkomma ett stort folk? Jo, som sagt, den Utsände Ängeln. Jämför detta med följande texter:

1 Mos 17:1-2, 10-11, 20
När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: "Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag skall sluta förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig mycket."… Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni skall hålla: Alla av manligt kön hos er skall omskäras. Ni skall skära bort er förhud som tecken på förbundet mellan mig och er… Men också ifråga om Ismael har jag hört din bön. JAG SKA välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han skall bli fader till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk.

Ovannämnda text säger att Gud den Allsmäktige ingick ett förbund med Abraham. Notera vidare att Gud säger att Han ska göra Ismael (Hagars son) ett stort folk. I 1 Mos 16:10 var der den Utsände Ängeln (Herren Jesus) som skulle göra det:

1 Mos 16:10
HERRENS ängel sade vidare: "JAG skall göra
dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem."

Den Utsände (Herren Jesus) är Gud - utsänd av Gud Fadern - som Hagar mötte ansikte mot ansikte.

Team Sverige,
Kontakta oss