answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus är det Gudomliga Ljuset

I Gamla Testamentet läser vi att Gud är ljuset som ger människan liv och frälsning:

Job 29:1-5
Job fortsatte sitt tal och sade: Om det ändå vore som förr, på den tiden Gud vakade över mig, när han lät sitt ljus skina över mitt huvud och lyste mig väg genom mörkret, när jag var i min krafts dagar och Gud beskyddade mitt hem, när den Väldige ännu var med mig och jag var omgiven av söner! (Bibeln 2000)

Ps 27:1
Av David. Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle jag frukta? Herren är ett värn för mitt liv, vem skulle jag bäva för? (Bibeln 2000)

Jes 60:19-20
Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen och månen inte lysa dig med sitt sken. Nej, Herren skall vara ditt eviga ljus, din Gud skall vara din härlighet. Din sol skall aldrig gå ner och din måne aldrig avta, ty Herren är ditt eviga ljus, din sorgetid är förbi. (Bibeln 2000)

Mik 7:7-8
Men jag spanar efter Herren, jag väntar på Gud, min räddare: min Gud skall höra mig. Triumfera inte, du min fiende! Jag har fallit men reser mig igen, jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus. (Bibeln 2000)

Följande Psalm nämner ett ljus i Guds ljus:

Ps 36:7-9
Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus SER VI LJUS. (Bibeln 2000)

Följande Psalmer bönfaller Gud att sända och skänka Sitt ljus:

Ps 43:1-5
Skaffa mig rätt, o Gud, ta dig an min sak! Rädda mig från ett trolöst folk, från falska, fördärvade människor! Du är min Gud, min tillflykt. Varför har du stött bort mig? Varför måste jag gå sörjande, plågad av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning! Låt dem leda mig, låt dem föra mig till ditt heliga berg och till din boning, så att jag får komma till Guds altare, till Gud, min glädje och fröjd, och tacka dig till lyrans klang, Gud, min Gud. Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud! Jag skall åter få tacka honom, min räddare och min Gud. (Bibeln 2000)

Ps 118:27-29
Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna er till procession, med kvistar i händerna, ända till altarets horn! Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. (Bibeln 2000)

Profeten Jesaja skriver att ljuset ska träda fram genom en Son som blir oss given:

Jes 9:2-3, 6-7
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus
, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte… Ty ett barn blir oss fött, EN SON ÄR OSS GIVEN. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, MÄKTIG GUD, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta. (Folkbibeln)

Notera att Profeten Jesaja identifierar detta ljus som den givna Sonen vars namn är mäktig Gud. Notera även att herradömet vilar på Sonens axlar och består i evighet, vilket visar att texten inte pratar om en vanlig konung. Utan texten pratar om en evig konung, nämligen Gud Sonen Själv, vars rike är i evighet!

Två kapitel tidigare skriver Profeten Jesaja att denne Sonen ska bli oss given genom en jungfru och kallas för "Immanuel", vilket på hebreiskt betyder "Gud med oss":

Jes 7:14
Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel. (Folkbibeln)

Herren Jesus är Immanuel och Sonen som blev oss given genom Jungfru Maria:

Matt 1:22-23
Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). (Bibeln 2000)

Luk 1:30-34
Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut." Maria sade till ängeln: "Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." (Bibeln 2000)

Notera att ängeln även säger att Herren Jesus ska härska som Konung i evighet, precis som Profeten Jesaja hade förutsagt. Notera vidare följande texter som säger att Herren Jesus är det sanna ljuset som kom in i världen för att ge människan liv:

Joh 1:1-10, 14, 17
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas LJUS. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om LJUSET, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om LJUSET. Det sanna LJUSET, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte… Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning… Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. (Bibeln 2000)

Joh 3:10-21
Jesus svarade: "Du skall vara lärare för Israel och förstår inte det! Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Och detta är domen, att när LJUSET kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än LJUSET, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr LJUSET och kommer inte till LJUSET, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till LJUSET, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill." (Bibeln 2000)

Joh 8:12
Sedan talade Jesus till dem och sade: "Jag är världens LJUS. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." (Bibeln 2000)

Joh 9:1-5
Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. Lärjungarna frågade honom: "Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?" Jesus svarade: "Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens LJUS." (Bibeln 2000)

Joh 12:34-36, 46
Folket sade till honom: "Vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att Människosonen måste bli upphöjd? Vem är denne Människoson?" Jesus svarade: "Ännu en kort tid är LJUSET bland er. Vandra medan ni har LJUSET, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på LJUSET medan ni har LJUSET, så att ni blir LJUSETS söner." När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen… Jag är LJUSET som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. (Bibeln 2000)

Herren Jesus är ljuset som ger människor liv och som enligt Gamla Testamentet identifieras som Gud!

Team Sverige,
Kontakta oss