answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus äger Guds ädelhetstitlar

I denna artikel kommer vi att titta närmare på de ädelhetstitlar som tillskrivs Herren Jesus, men som samtidigt endast kan ägas av Gud. Detta demonstrerar att Herren Jesus är Gud.

Här följer en översikt på de höghetstitlar som tillskrivs Herren Jesus och som vi ska titta närmare på:

1. Upphöjningen – Man ska upphöja Herren Jesus som man upphöjer Gud
2. Tillbedjan – Man ska dyrka Herren Jesus som man dyrkar Gud
3. Bönen – Man ska be till Herren Jesus som man ber till Gud
4. Lovsången – Man ska lovsjunga Herren Jesus som man lovsjunger Gud
5. Tron – Man ska tro på Herren Jesus som man tror på Gud
6. Fruktan – Man ska frukta Herren Jesus som man fruktar Gud
7. Tjänsten – Man ska tjäna Herren Jesus som man tjänar Gud

1. Upphöjningen – Man ska upphöja Herren Jesus som man upphöjer Gud

Skriften säger att all upphöjning ska för evigt ges åt Gud Fadern:

1 Krön 29:10-11
Inför hela församlingen prisade David Herren: Prisad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting.

Ps 29:1-3
En psalm av David. Ära Herren, ni gudasöner, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn, fall ner inför Herren i helig skrud! Herrens röst över vattnen! Ärans Gud dundrar, Herren hörs över de stora vattnen.

Ps 72:18-19
Lovad vare Herren, Israels Gud, han som ensam gör under. Evigt lovat vare hans härliga namn, må hans ära uppfylla världen. Amen, amen.

Fil 4:20
Härligheten tillhör vår Gud och fader i evigheters evighet, amen.

Faktum är att Gud säger att Han inte delar Sin upphöjning med någon:

Jes 42:8
Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon, inte min berömmelse med gudabilder.

Jes 48:11
För min skull, för min egen skull handlar jag - mitt namn skall inte vanhelgas. Jag delar inte min ära med någon.

Skriften tillskriver Herren Jesus all ära och härlighet i evighet:

Joh 5:21-23
Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill. Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.

Heb 13:20-21
Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

2 Pet 3:18
Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, amen.

Uppenbarelseboken tillskriver Gud Fadern och Lammet (Herren Jesus) upphöjelse på ett unikt sätt:

Upphöjning

Fadern

Lammet

Värdighet (axios)

4:11

5:9, 12

Lovsång (eulogia)

5:13; 7:12

5:12, 13

Ära (time)

4:9, 11; 5:13; 7:12

5:12, 13

Härlighet (doxa)

4:9, 11; 5:13; 7:12; 19:1

1:6; 5:12, 13

Herravälde (kratos)

5:13

1:6; 5:13

Makten (dunamis)

4:11; 7:12; 19:1

5:12

Styrka (ischus)

7:12

5:12

Rikedom (ploutos)

1 Krön 29:12

5:12

Visdom (sophia)

7:12

5:12

Frälsningen (soteria)

7:10; 19:1

7:10

2. Tillbedjan – Man ska dyrka Herren Jesus som man dyrkar Gud

Skriften säger att man endast ska tillbe Gud:

2 Mos 20:1-6
De tio budorden Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.

Ps 22:28
Hela jorden skall minnas vad som skett och vända om till Herren, alla folk och stammar skall tillbe inför honom.

Ps 95:6-7
Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren
, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.

Det hebreiska ordet för "tillbe" är "shachah". Den grekiska översättningen av GT - kallad Septuaginta (LXX) - använder ordet "proskuneo". Det är vikigt att veta att ordet kan ha olika betydelse. Detta kan betyda "tillbe", "böja sig i vördnad", "respektera" eller "hälsa underordnat". Därför är kontexten viktig när vi ska identifiera ordets implikation.

När Herren Jesus frestas av Satan säger Han att man inte ska "proskuneo" någon annan än Gud:

Mat 4:8-10
Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig (proskuneesees moi). Då sade Jesus till honom: Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe (kurion ton theon sou proskuneeseis), och endast honom skall du tjäna.

Skriften förbjuder även att man ska tillbe någon såsom man tillber Gud (Apg 10:25-26; 14:8-18). Inte heller änglar ska man tillbe såsom man tillber Gud (Upp 19:9-10; 22:8-9).

Herren Jesus mottar samma tillbedjan som ges Gud Fadern:

Upp 5:1-14
Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: "Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen?" Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill." Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm, och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, som är Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Och de skall vara kungar på jorden. Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och de sade med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och ALLT skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga: DEN SOM SITTER PÅ TRONEN, HONOM OCH LAMMET TILLHÖR lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sade: "Amen." Och de ÄLDSTE FÖLL NER OCH TILLBAD (PROSKUNEO).

Hela skapelsen ger Herren Jesus samma upphöjelser som Gud Fadern. I relation till detta faller de äldste och "proskuneo" Herren Jesus och Gud Fadern.

I följande verser kan vi läsa att Herren Jesus mottar "proskuneo": Matt 2:1-11; 8:1-3; 9:18; 14:26-34; 15:21-25; 20:20; 28:8-10; 28:16-20; Mark 5:6; 15:19; Luk 24:52; Joh 9:38.

Skriften säger även att alla änglar tillber Herren Jesus:

Heb 1:6
Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom (proskuneo auto).

3. Bönen – Man ska be till Herren Jesus som man ber till Gud

Skriften säger att man endast ska vända sig till Gud i sina böner:

Ps 65:2-5
Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion. Vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss.

Jes 44:17-18
Av resten gör man en gud, en bild som man faller på knä för och tillber och riktar sina böner till: "Rädda mig, du som är min gud!" De har inget vett, inget förstånd, deras ögon är tillslutna så att de inte ser, deras hjärtan så att de ingenting fattar.

Jes 45:20-22
Kom hit, samlas här, träd fram, ni som skonats bland folken! Utan insikt är de som bär på träbeläten och ber till en gud som inte kan hjälpa dem. Berätta, kom med ert svar, överlägg tillsammans! Vem förutsade detta, berättade om det i förväg? Det gjorde jag, Herren. Det finns ingen annan Gud än jag, ingen trofast Gud som hjälper utom jag. Vänd er till mig, folk från hela jorden, så skall ni bli hjälpta. Jag är Gud, ingen annan finns.

Herren Jesus säger dock att man ska be i Hans Namn:

Joh 14:12-14
Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.

Apg 1:24-26
Och man bad: "Herre, du som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa båda du har utvalt till denna tjänst som apostel efter Judas, som övergav sin plats för att hamna där han hör hemma." Så kastade de lott, och lotten föll på Mattias, och han upptogs som den tolfte bland apostlarna.

Vi kan vidare läsa att den första Kristna martyren Stefanos bad Herren Jesus som man ber till Gud:

Apg 7:59-60
Så stenade de Stefanus, under det att han bad: "Herre Jesus, tag emot min ande." Sedan föll han på knä och bad med hög röst: "Herre, ställ dem inte till svars för denna synd." Med de orden insomnade han.

Apostel Paulus ber till Herren Jesus för att bli av med en sjukdom:

2 Kor 12:8-10
Tre gånger har jag bett Herren att den skall lämna mig i fred. Men han svarade: "Min nåd är allt du behöver." Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Nya Testamentet säger att den som åkallar Herren Jesus Namn blir hörd och räddad:

1 Kor 1:1-2
Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sosthenes till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre.

Rom 10:9-13
Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Detta är något som tydligt tillskrivs Gud i följande texter:

Ps 116:4
Jag åkallade Herren: Herre, rädda mitt liv!

Joel 2:32
Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. På Sions berg skall finnas en skonad skara, så som Herren har lovat, i Jerusalem skall några överleva, så som Herren bestämt.

Apg 2:16-21
Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel: Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar skall profetera, era unga män skall se syner och era gamla män ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min ande, och de skall profetera. Jag skall låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod och eld och moln av rök. Solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

 4. Lovsången - Man ska lovsjunga Herren Jesus som man lovsjunger Gud

Skriften säger att israeliterna brukade lovsjunga Herren Gud i syfte att upphöja Honom:

2 Mos 15:1
Då sjöng Mose och israeliterna denna lovsång till Herren: Jag sjunger till Herrens ära: stor är hans höghet och makt. Häst och vagnskämpe vräkte han i havet.

Dom 5:3
Konungar, hör! Furstar, lyssna! Jag vill sjunga, besjunga Herren, jag lovprisar Herren, Israels Gud!

Jer 4:2
Då skall du svära vid Herren uppriktigt, rätt och ärligt, och folken skall välsigna sig med hans namn och lovsjunga honom. (Se även: 1 Krön 16:23; Ps 7:17; 9:11; 92:1; 95:1; 96:2; 104:33; Jes 42:10)

Skriften säger att vi ska lovsjunga Herren Jesus:

Ef 5:18-20
Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta, och tacka alltid vår Gud och fader för allt i vår herre Jesu Kristi namn.

Även i det eviga livet sjunger vi åt Herren Jesus:

Upp 5:8-11
Och när det tog boken föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Och de skall vara kungar på jorden.

 Det finns vidare en Psalm i Gamla Testamentet som är riktad till Gud:

Ps 8:1-3
För körledaren. En psalm av David. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare.

Det som är intressant är att Herren Jesus riktar denna Psalm till sig själv:

Matt 21:12-17
Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han sade till dem: "Det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste." Blinda och lytta kom fram till honom i templet, och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet: "Hosianna Davids son", blev de förargade och sade till honom: "Hör du vad de säger?" Jesus svarade: "Ja, har ni aldrig läst orden: Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig?" Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten.

5. Tron – Man ska tro på Herren Jesus som man tror på Gud

Skriften lär oss att vi ska tro på Herren Gud och då blir vi rättfärdiga. Abraham är ett exempel:

1 Mos 15:6
Abram trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig.

Att tro på Herren Gud är även att förlita sig på Honom i allt:

4 Mos 14:11
Herren sade till Mose: Hur länge skall detta folk förakta mig, och hur länge skall de vägra lita på mig, trots alla de tecken som jag har gjort bland dem?

Ps 33:4
Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast.

Ps 37:5
Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla.

Jes 43:10-11
Men ni är mina vittnen, säger Herren, min tjänare, den som jag har utvalt, för att ni skall få insikt och tro mig, förstå att jag är Gud. Ingen gud har blivit till före mig, ingen skall komma efter mig. Jag, jag är Herren, ingen annan än jag kan ge räddning.

Även Herren Jesus säger att man ska tro och lita på Gud:

Mark 11:22
Jesus sade till dem: Ni skall tro på Gud.

Se även:

Heb 6:1
Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna: omvändelsen från döda gärningar, tron på Gud

Skriften lär oss samtidigt att vi ska tro och lita på Herren Jesus Namn:

Matt 9:27-31
När Jesus fortsatte därifrån följde två blinda efter och ropade: "Davids son, förbarma dig över oss!" Och när han kom hem gick de fram till honom. Jesus frågade: "Tror ni att JAG KAN hjälpa er?" De svarade: "Ja, herre." Då rörde han vid deras ögon och sade: "Ni tror, och det skall ske." Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt åt dem: "Låt ingen få veta detta", men de gick därifrån och spred ryktet om honom i hela den trakten.

Notera här att Herren Jesus frågar de blida om de tror på Honom. Kristus frågar inte om de tror på Gud Fader, utan om de tror på Honom. Nya Testamentet säger tydligt att man ska tro, lita och få räddning genom Herren Jesus Namn:

Joh 1:11-13
Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav HAN rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på HANS namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.

Joh 3:36
Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Joh 20:30-31
Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.

1 Joh 3:23
Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.

1 Joh 5:10-13
Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni skall veta att ni har evigt liv.

Luk 24:46-47
Och han sade till dem: Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.

Lärjungen Petrus säger:

Apg 10:42-42
Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. (Se även: Apg 16:31; 20:21, 24:24; 26:18)

Paulus skriver:

Rom 10:9-13
Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre
, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Att tro på Herren Jesus Namn betyder inte att man endast ska tro att Han är ett sändebud, utan livet, sanningen och vägen:

Joh 6:35
Jesus svarade: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.

Joh 11:25-26
Då sade Jesus till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?"

Joh 14:6
Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Men notera att vi inte slutar tro på Gud Fadern om vi tror på Herren Jesus. Detta för att Fadern och Sonen delar samma Väsen. Den som tror på Sonen har trott på Fadern. Med detta i minne läser vi följande:

Joh 5:24-25
Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och TROR PÅ HONOM som har sänt mig, han har evigt liv
. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv.

Joh 12:44-45
Jesus ropade: Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig.

Detta förklarar slutligen varför Herren Jesus säger:

Joh 14:1-2
Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?

6. Fruktan – Man ska frukta Herren Jesus som man fruktar Gud

Skriften säger att man endast ska frukta Gud:

2 Mos 15:11
Vem är som du bland gudarna, Herre? Vem är som du, majestätisk och helig, värdig fruktan och lovsång, mäktig att göra under?

5 Mos 6:13
Herren, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, och vid hans namn skall du svära.

5 Mos 10:20
Herren, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, honom skall du hålla dig till, och vid hans namn skall du svära.

Detta dels för att Han ska döma mänskligheten:

5 Mos 1:16-17
Då uppmanade jag era domare: "Lyssna på era bröder och döm rättvist mellan dem och även mellan en landsman och en främling. Var inte partiska när ni dömer, lyssna lika noga på låg och hög. Frukta ingen människa, ty domen är Guds. Om någon sak blir för svår för er skall ni lägga fram den för mig, så skall jag lyssna."

Att frukta Herren leder även till lydnad och visdom:

Ord 1:7
Gudsfruktan är kunskapens begynnelse, dåren föraktar vishet och fostran.

Ord 9:10
Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är insikt.

Även profeten Jesaja uttrycker denna sanning:

Jes 8:12-13
Kalla inte allt för stämpling som detta folk kallar stämpling. Frukta inte det som de fruktar, bäva inte för det. Inse att det är Herren Sebaot som stämplar mot er - honom skall ni frukta, honom skall ni bäva för.

Enligt Nya Testamentet ska man frukta Herren Jesus för att Han ska döma oss:

2 Kor 5:10-11
Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är, och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont. Jag vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor; Gud vet hurdan jag är, och jag hoppas att ni också gör det innerst inne.

Apostel Paulus skriver även att det ska finnas en ordning i den Kristna familjen i vördnad för Jesus Kristus:

Ef 5:21
Underordna er varandra i vördnad för Kristus.

Aposteln uppmanar även slavar att underordna sig sina herrar i vördnad för Jesus Kristus:

Kol 3:22-25
Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare, utan ärligt och uppriktigt, i fruktan för Herren. Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor: tänk på att det är Herren som skall ge er belöningen, er del av arvet. Kristus är er herre, och ni skall tjäna honom. Ty den som gör orätt skall få sitt straff för vad han har gjort, och då tas ingen hänsyn till person.

Aposteln poängterar att Herren Jesus kommer att döma alla på domedagen därför uppmanar han slavarna att underordna sig sina jordiska herrar. Varje individ kommer att dömas av Herren Jesus. Se även:

Ef 6:7-8
Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor. Ni vet att var och en som gör något gott får sin lön för det av Herren, vare sig han är slav eller fri.

7. Tjänsten – Man ska tjäna Herren Jesus som man tjänar Gud

Herren Jesus tydliggör att Skriften säger att man endast ska tjäna (latreuo) Gud:

Matt 4:8-10
Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig. Då sade Jesus till honom: Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe och endast honom skall du tjäna (kai auto mono latreuseis).

Herren Jesus åkallar 5 Mos 6:13 och 5 Mos 10:20.  Här följer en definition av det grekiska ordet "latreuo":

G3000 - latreuo
From latris (a hired menial); to minister (to God), that is, render religious homage: - serve, do the service, worship (-per). Länk

Ordet betyder alltså att man ska följa, dyrka och arbeta för Gud. Nya Testamentet säger att man ska tjäna (latreuo) Herren Jesus och Fadern:

Upp 22:1-5
Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, stod livets träd, som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad, och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom (kai oi douloi autou latreusousin auto). De skall se hans ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet.

Ovannämnda data har demonstrerat att Herren Jesus är Gud och jämlik Fadern!

Team Sverige,
Kontakta oss