answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Det sker i Herren Jesus Namn

I följande artikel ska vi titta närmare på Herren Jesus Namn och dess auktoritet.

Följande texter säger att människor utförde mirakel och drev ut demoner i Herren Jesus Namn:

Luk 9:49-50
Johannes sade: "Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt NAMN och försökte hindra honom, eftersom han inte följde dig som vi." Men Jesus sade till Johannes: "Hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är för er."

Luk 10:17
De sjuttiotvå kom glada tillbaka och sade: "Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt NAMN."

Apg 3:1-8, 4:5-10
Petrus och Johannes gick upp till templet, vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom, och Petrus sade: "Se på oss!" Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sade: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi NAMN: stig upp och gå!" Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet, och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud… Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: "Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta?" Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: "Ni äldste och folkets ledare, när ni i dag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom nasarén Jesu Kristi NAMN. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er.

Apg 16:16-18
När vi en gång gick till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande i sig och som skaffade sina ägare goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och ropade: "De här männen står i den högste Gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er." Så höll hon på i flera dagar, tills Paulus förlorade tålamodet och vände sig om och sade till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi NAMN att fara ut ur henne." Och i samma ögonblick for anden ut.

Skriften säger även att man ska döpas i Herren Jesus Namn:

Apg 2:37-38
Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi NAMN, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.

Apg 10:47-48
Då frågade Petrus: "Vem kan hindra att de blir döpta med vatten, när de har tagit emot den heliga anden alldeles som vi?" Och han sade till att de skulle döpas i Jesu Kristi NAMN. Sedan bad de honom stanna några dagar.

Apg 19:1-5
Medan Apollos var i Korinth kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade: "Vi har inte ens hört att det finns någon helig ande." - "Vilket dop blev ni då döpta med?" frågade Paulus, och de svarade: "Johannes-dopet." Paulus sade: "Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus." Då lät de döpa sig i herren Jesu NAMN.

Rom 6:3-4
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

Gal 3:26-28
Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Herren Jesus beordrade Sina lärjungar att predika Evangeliet för alla folk och betonade att syndernas förlåtelse sker i Hans Namn:

Luk 24:46-48
Och han [Jesus] sade till dem: Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas FÖRLÅTELSE genom omvändelse skall förkunnas i hans NAMN för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta.

Detta var precis vad Petrus gjorde när han predikade Evangeliet:

Apg 2:37-38
Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi NAMN, så att ni får FÖRLÅTELSE FÖR ERA SYNDER. Då får ni den heliga anden som gåva.

Apg 10:42-43
Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans NAMN.

Herren Jesus sa uttryckligen att den som följer Hans Namn kommer att få evigt liv:

Matt 19:29
Var och en som för mitt NAMNS skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv.

Evangelisten Johannes skriver:

Joh 1:1, 10-14
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud… Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans NAMN, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Joh 20:31
Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans NAMN.

1 Joh 2:12
Jag skriver till er, mina barn: ni har fått era synder förlåtna för hans NAMNETS skull.

1 Joh 3:23
Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi NAMN och älska varandra så som han har befallt oss.

1 Joh 5:13
Detta skriver jag till er som tror på Guds sons NAMN, för att ni skall veta att ni har evigt liv.

Se även följande texter som säger att den som åkallar Herren Jesus Namn kommer att bli räddad:

Rom 10:9-13
Ty om du med din mun bekänner att Jesus är HERRE
, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens NAMN skall bli räddad.

1 Kor 1:1-2
Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sosthenes till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi NAMN, deras och vår herre.

Herren Jesus Kristus varnar och förbereder Sina följare på det hat och förtyck som kommer att lyftas mot de för att de följer Hans Namn:

Matt 10:22
Ni skall bli hatade av alla för mitt NAMNS skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.

Matt 24:9
Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt NAMNS skull.

Mark 13:13
Ni skall bli hatade av alla för mitt NAMNS skull
. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.

Luk 21:12, 16-17
Men innan allt detta händer skall man gripa er och förfölja er. Man skall överlämna er åt synagogorna och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare för mitt NAMNS skull Ni skall bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er skall man döda, och ni skall bli hatade av alla för mitt NAMNS skull.

Joh 15:18-21
Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt er: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert. Men allt detta skall de göra med er för mitt NAMNS skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.

Detta var precis vad som hände med den tidiga Kyrkan och även idag finns det många Kristna världen över som lider för deras tro. Detta för Herren Jesus Namns skull.

Redan i Apostlagärningarna, strax efter Herren Jesus himmelsfärd, läser vi att förtrycket börjar. Den judiska auktoriteten tillåter inte Apostlarna att undervisa om Namnet:

Apg 4:17-20
Men för att ryktet inte skall spridas ännu mer bland folket måste vi varna dem för att hädanefter tala till någon i det NAMNET. De kallade in dem och sade åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu NAMN. Men Petrus och Johannes svarade dem: Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört.

Apostlarna säger dock att de inte kan vara tysta om vad de bevittnat, nämligen att Herren Jesus Kristus hade uppstått från de döda och lämnat Sin grav tom.

Se även följande text som säger att den tidiga Kyrkan blev förtryckt på grund av Namnet:

Apg 5:27-28
När de kom tillbaka med apostlarna förde de in dem till rådet, och översteprästen började förhöra dem: Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det NAMNET, och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er lära och vill göra oss ansvariga för den där mannens blod.

Gamaliel, en medlem i det judiska rådet, rapporteras ha sagt följande angående de tidiga Kristna:

Apg 5:38-41
Därför säger jag er nu: lämna de här männen i fred och låt dem gå. Om detta är människors påfund och verk försvinner det av sig självt. Men är det från Gud, då kan ni inte krossa dem. Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv. De (rådet) följde hans råd och kallade in apostlarna, FÖRBJÖD dem att tala i Jesu NAMN och släppte dem sedan de låtit PRYGLA DEM. Apostlarna lämnade rådet, glada över att de befunnits värdiga att förnedras för NAMNETS skull.

Strax därefter läser vi om den första Kristna martyren som blev stenad för att han bekände Namnet:

Apg 7:54-60
När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: "Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida." Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så STENADE de Stefanos, som åkallade Herren och sade: "Herre Jesus, ta emot min ande." Han föll på knä och ropade högt: "Herre, ställ dem inte till svars för denna synd." Med de orden dog han.

Notera att texten säger att någon vid namn Saul var närvarande. Denna Saul (blivande apostel Paulus) var en jude som också förtyckte den tidiga Kyrkan:

Apg 9:1-2
Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar
, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus: om han fann några som hörde till Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem.

Apostel Paulus bekänner själva att han, innan sin mirakulösa omvändelse, bekämpade Namnet:

Apg 26:9-11
Jag fann det själv vara min plikt att på allt sätt bekämpa nasarén Jesu NAMN
, och jag gjorde det också i Jerusalem. Med fullmakt från översteprästerna satte jag många av de heliga i fängelse, och när man ville döda dem röstade jag för det. Överallt i synagogorna fick jag dem gång på gång straffade och tvang dem att häda, ja, i mitt raseri förföljde jag dem till och med i städer utanför Judeen.

Men Namnet gör det otänkbara möjligt:

Apg 9:3-6
Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul, Saul, varför förföljer du mig?" Han frågade: "Vem är du, herre?" - "Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du skall göra."

Herren Jesus uppenbarar Sig för Saul och konfronterar honom. Notera att Herren Jesus säger att Paulus förföljer Honom fastän Paulus gett sig på Kristna. Namnet identifierar Sig själv med oss, vilket påvisar den enorma kärlek Han har till oss.

Apostel Paulus förändrades radikalt. Han började nu arbeta för Namnet:

Apg 9:21-22
Alla som hörde honom  häpnade och sade: "Var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu NAMN? Har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför översteprästerna?" Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias.

Apostel Paulus säger även att han var villig att lida och dö för Namnet:

Apg 21:13
Då svarade han: "Varför gör ni så, gråter och slår ner modet på mig? Jag är beredd att inte bara låta mig fängslas utan också lida döden i Jerusalem för Herren Jesu NAMNS skull."

Faktum är att apostel Paulus själv blev förföljd för Namnets skull:

Apg 9:23-28
Efter någon tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen
, men han fick reda på deras planer. De lurade på honom vid stadsportarna dag och natt för att döda honom, men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom från stadsmuren i en korg. När han hade kommit tillbaka till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte litade på att han var en lärjunge. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren, som talat till honom, och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens NAMN.

Apg 15:25-26
Vi har därför enhälligt beslutat att utse några talesmän och skicka dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, dessa båda som har vågat livet för vår Herre Jesu Kristi NAMN.

Lärjunge Petrus skriver följande om Namnet:

1 Pet 4:14
Saliga är ni om ni skymfas för Kristi NAMNS skull
, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er.

Slutligen kan vi läsa att apostel Paulus skriver att allt vi gör ska vi göra i Herren Jesus Namn:

Kol 3:17
Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu NAMN och tacka Gud fadern genom honom.

Namnet är vårt allt. Det är med Namnet som vi gör under och förkunnar syndernas förlåtelse. Det är i Namnet som vi döps och får evigt liv. Det är för Namnet som vi är villiga att dö. Namnet är Herren Jesus. Namnet är vår älskade Gud.

Team Sverige,
Kontakta oss