answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus är Skaparen

Den Heliga Bibeln säger upprepande gånger att Herren Gud ensam skapade himmel, jord och allt vad som finns däri. Herren Gud ensam är Skaparen och därför bör endast Han tillbes, prisas, äras och upphöjas: 

1 Mos 1:1, 21, 25, 27
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord… Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott… Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott… Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. (Bibeln 2000)

1 Krön 16:23-30
Sjung till Herrens ära, hela världen, ropa ut hans seger dag efter dag! Förkunna hans ära bland folken, bland alla människor hans under! Ty stor är Herren, högt är han prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Han omges av prakt och glans, av makt och glädje i sin boning. Ära Herren, alla folkslag, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn! Kom med offer inför honom, fall ner inför Herren i helig skrud! Darra inför honom, hela jorden! Förkunna bland folken: Herren är konung! Världen står fast, den kan inte rubbas. (Bibeln 2000)

Neh 9:5-6
Leviterna Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashavneja, Sherevja, Hodia, Shevanja och Petachja sade: "Stå upp och lovprisa Herren, er Gud, han som är från evighet till evighet." Må ditt ärofulla namn bli prisat, det är upphöjt över allt vad lovsång heter. Du, Herre, är den ende. Himlen har du gjort, himlarnas himmel och hela dess härskara, jorden och allt som lever där, haven och allt som finns i dem. Du är den som ger liv åt allt, och himlens härskara tillber dig. (Bibeln 2000)

Job 9:1-2, 7-9
Job sade: Jag vet förvisso hur det är: En människa kan inte få rätt mot Gud… han som kan förbjuda solen att gå upp och kan låsa inne stjärnorna, han som ensam har spänt upp himlen och betvingat Havet, han som har gjort Stora Björn och Orion, Sjustjärnorna och söderns stjärnbilder. (Bibeln 2000)

Job 38:1-5
Herren svarade Job ur stormen: Vem är du som höljer min visa plan i mörker med ord utan förnuft? Gör dig redo, var en man, ge mig besked när jag frågar! Var var du när jag lade jordens grund? Låt höra, om du vet och kan!  Vem bestämde dess mått? Det vet du nog! Vem spände mätsnöret över den? (Bibeln 2000)

Ps 8:1-4
För körledaren. En psalm av David. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? (Bibeln 2000)

Ps 33:8-9
Må hela jorden bäva inför Herren, alla som bor där frukta honom. Han talade och allt blev till, han befallde och det skedde. (Bibeln 2000)

Ps 95:1-7
Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning! Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel! Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup, och bergens toppar är hans. Hans är havet, som han har gjort, och fasta landet, som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord. Om ni ändå ville lyssna till honom i dag! (Bibeln 2000)

Ps 96:4-5
Ty stor är Herren, högt är han prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. (Bibeln 2000)

Ps 115:15
Må ni välsignas av Herren, han som har gjort himmel och jord. (Bibeln 2000)

Ps 121:2
Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. (Bibeln 2000)

Ps 146:5-6
Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften. (Bibeln 2000)

Jes 37:14-16
Hiskia tog emot brevet av sändebuden och läste det. Sedan gick han till Herrens hus och bredde ut det inför Herren och bad: "Herre Sebaot, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du ensam är Gud och råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel och jord." (Bibeln 2000)

Jes 40:25-28
Med vem vill ni jämföra mig, vem är min like? säger den Helige. Lyft blicken mot skyn och se: Vem har skapat allt detta?
Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram, han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir. Jakob, hur kan du tala så, Israel, hur kan du säga: "Jag vandrar osedd av Herren, min Gud tar sig inte an min sak." Har du inte förstått, inte hört? Herren är en evig Gud, han har skapat hela jorden. Han blir inte trött, han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. (Bibeln 2000)

Jes 51:13
Varför glömmer du Herren, din skapare, han som har spänt upp himlen och lagt jordens grund? Du lever i ständig skräck för förtryckarens vrede. Han står redo att förgöra dig, men vad blir det av förtryckarens vrede? (Bibeln 2000)

Den som skapade alltet, äger naturligtvis alltet och är den sanne Guden som bör upphöjas. Det är denna egenskap som utmärker den sanne Guden från falska gudar, vilket har demonstrerats i föregående texter men betonas starkare i följande text:

Jes 43:1, 10-15
Nu säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har format dig, Israel: Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min… Men ni är mina vittnen, säger Herren, min tjänare, den som jag har utvalt, för att ni skall få insikt och tro mig, förstå att jag är Gud. Ingen gud har blivit till före mig, ingen skall komma efter mig. Jag, jag är Herren, ingen annan än jag kan ge räddning. Det var jag som förutsade och förkunnade, ingen främmande gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger Herren. Jag är Gud, också i framtiden är jag densamme. Ingen kan rycka något ur min hand, det jag gör kan ingen göra om intet. Så säger Herren, er befriare, Israels Helige: För er skull har jag sänt bud till Babylon. Jag skall slå sönder portarnas reglar, från skeppen hörs kaldeernas klagorop. Jag är Herren, er Helige, Israels SKAPARE, er konung. (Bibeln 2000)

Notera att texten säger att ingen gud har blivit till före Herren Gud och att ingen gud ska bli till efter Honom. Herren Gud är den ende och utmärks genom att Han, och ingen annan, är Skaparen. Den som alltså skapade alltet är sann Gud. Profeten Jesaja upprepar detta faktum här:

Jes 44:1-2, 6-7, 23-24
Men lyssna nu, Jakob, min tjänare, Israel, som jag har utvalt. Så säger Herren, din SKAPARE, han som formade dig i moderlivet, han som hjälper dig: Var inte rädd, min tjänare Jakob, Jeshurun, som jag har utvalt… Så säger Herren, Israels konung, han som friköper dem, Herren Sebaot: Jag är den förste, jag är den siste. Det finns ingen annan Gud än jag. Vem är som jag? Må han ge sig till känna, förklara och bevisa det för mig. Vem har i förväg kungjort det som händer? Låt dem berätta för oss vad som skall ske. Jubla, du himmel, över vad Herren har gjort! Ropa av glädje, jordens djup! Brist ut i jubel, ni berg, du skog med alla dina träd! Ty Herren har friköpt Jakob, genom Israel visar han sin härlighet. Så säger Herren, din befriare, han som formade dig i moderlivet: Jag är Herren, som har skapat allt. Jag ensam spände upp himlen, jag bredde ut jorden utan hjälp. (Bibeln 2000)

Jes 45:18
Så säger Herren, han som skapat himlen han är Gud han som format och frambragt jorden han gav den en fast grund han skapade den inte till att ligga tom utan gjorde den till att vara bebodd: Jag är Herren, ingen annan finns. (Bibeln 2000)

Profeten Hesekiel konstaterar att den sanna Guden utmärks genom att Han ensam skapade allting, samt att de gudar som inte skapade alltet är falska och ska förgå:

Jer 10:10-12
Men Herren är en verklig Gud, en levande Gud, en evig konung. För hans vrede bävar jorden, folken uthärdar inte hans raseri. Så skall ni säga till dem: De gudar som inte gjort himmel och jord skall försvinna från jorden, och de skall inte finnas kvar under himlen. Han har gjort världen med sin kraft, grundat jorden med sin visdom och med sin klokhet spänt upp himlen.

Herren Gud är ensam Skaparen och bör därför ensam äras. Notera följande texter från Jesaja som betonar att Gud inte delar denna ära med någon:  

Jes 42:5-8
Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden: Jag, Herren, har i min trohet kallat dig, jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de andra folken. Du skall öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret. Jag är Herren, detta är mitt namn. JAG DELAR INTE MIN ÄRA MED NÅGON, inte min berömmelse med gudabilder. (Bibeln 2000)

Jes 48:11-13
För min skull, för min egen skull handlar jag mitt namn skall inte vanhelgas. JAG DELAR INTE MIN ÄRA MED NÅGON. Hör på mig, Jakob, Israel, som jag har kallat! Jag är Gud, jag är den förste och jag är den siste. Min hand lade jordens grund, min högra hand spände ut himlen. När jag kallade på dem stod de där. (Bibeln 2000)

Även Nya Testamentet säger att Herren Gud skapade alltet och bör därför tillbes och äras:

Apg 17:22-24
Paulus steg fram inför areopagen och sade: "Athenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand." (Bibeln 2000)

Ef 3:8-9
Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som har skapat allt. (Bibeln 2000)

Heb 3:4
Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt är Gud. (Bibeln 2000)

Upp 4:11
Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades den. (Bibeln 2000)

Upp 14:6-7
Jag såg en annan ängel flyga över himlens mitt. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla länder och stammar och språk och folk, han sade med hög röst: "Frukta Gud och ge honom er hyllning, ty stunden för hans dom är inne. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna." (Bibeln 2000)

Låt oss med detta i minne titta på vad Nya Testamentet säger om Herren Jesus. Johannes Evangelium inleder på följande sätt:

Joh 1:1-3, 10-12, 14, 18
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till… Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom… Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning… Ingen har någonsin sett Gud. Den ende Sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss. (Bibeln 2000)

Texten säger att Herren Jesus är alltets Skapare, vilket förklarar varför Johannes identifierar Honom som Gud och jämlik Fadern. Notera även att texten säger att Herren Jesus kom till det som var Hans, vilket återigen visar att Han äger allt. Med hänsyn till de många texter vi citerat ovan förstår vi att Herren Jesus äger alltet tillsammans med Gud Fadern, vilket dessutom påvisar att de delar samma Väsen.

Se även följande text där Herren Jesus Själv säger att Han äger allting tillsammans med Gud Fadern:

Joh 17:10-11
ALLT MITT ÄR DITT OCH ALLT DITT ÄR MITT
, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, LIKSOM VI ÄR ETT. (Bibeln 2000)

Detta förklarar vidare varför Herren Jesus säger att man ska ära Honom liksom man ärar Gud Fadern:

Joh 5:21-23
Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill. Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. (Bibeln 2000)

Herren Jesus kräver alltså att få samma ära som bör ges åt Gud Fadern. Ha i minne att Gud inte delar Sin ära med någon enligt följande texter:

Jes 42:8
Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon, inte min berömmelse med gudabilder. (Bibeln 2000)

Jes 48:11
För min skull, för min egen skull handlar jag mitt namn skall inte vanhelgas. Jag delar inte min ära med någon. (Bibeln 2000)

Detta demonstrerar att Herren Jesus delar samma Väsen som Gud Fadern och är Honom jämlik. Minns att de texterna vi tittade på inledningsvis säger att Herren Gud ska tillbes och äras just för att Han är Skaparen. Herren Jesus är Skaparen, delar samma ära som Gud Fadern och tillbes därför av allt skapat:

Fil 2:6-11
Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära. (Bibeln 2000)

Samma uppmaning finner vi i Gamla Testamentet, tillskrivet Gud Fadern:

Jes 45:23
Jag svär vid mig själv, det jag säger är sant, mitt ord står fast: För mig skall alla böja knä, alla skall svära mig trohet. (Bibeln 2000)

Detta visar återigen att Herren Jesus är Skaparen tillsammans med Gud Fadern och de delar samma Väsen och därför samma ära. I Uppenbarelsebokens femte kapitel läser vi att hela skapelsen ger Herren Jesus samma upphöjelser som Gud Fadern. I relation till detta faller de äldste och tillber Herren Jesus och Gud Fadern:

Upp 5:11-14
Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och de sade med hög röst: Lammet (Herren Jesus) som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och ALLT SKAPAT i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga: Den som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sade: "Amen." Och de äldste föll ner och TILLBAD. (Bibeln 2000)

Herren Jesus är Skaparen och mottar därför tillbedjan, pris, ära och upphöjelse. Se även följande texter från Nya Testamentet som säger att Herren Jesus är Skaparen:

1 Kor 8:5-6
Ty även om det finns så kallade gudar, i himlen eller på jorden och det finns ju många gudar och många herrar - så har vi bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus genom vilken ALLT ÄR TILL och genom vilken VI ÄR TILL. (Bibeln 2000)

Kol 1:15-17
Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. (Bibeln 2000)

Heb 1:1-2
Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. (Bibeln 2000)

Notera även vad Hebreerbrevet förmedlar om Herren Jesus i samma kapitel:

Heb 1:10-12
Och: Du, Herre, lade i tidens början jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De skall förgås, men du förblir. De skall alla nötas ut som en mantel, du skall rulla ihop dem som en klädnad, ja, som en mantel skall de bytas ut. Men du är densamme, dina år har inget slut. (Bibeln 2000)

Denna text tillskrivs Herren Gud i följande Psalm:

Ps 102:26-28
En gång lade du jordens grund, och himlen är ett verk av din hand. De skall förgås, men du består, de är plagg som slits ut, du byter ut dem som kläder och de är borta. Men du är densamme, dina år har inget slut. (Bibeln 2000)

Herren Jesus är Skaparen och äger allting. Detta förklarar varför Han tillbes, prisas, äras och upphöjs.

Team Sverige,
Kontakta oss