answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Johannes Döparens verksamhet vittnar om att Herren Jesus är Gud

Lukas Evangelium inleder med att redogöra för budskapet om Johannes Döparens födelse:

Luk 1:5-17
På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren. En gång när turen kom till Sakarias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret bars fram. Då visade sig för honom en Herrens ängel, som stod till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid denna syn, och fruktan kom över honom. Men ängeln sade till honom: "Frukta inte, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. Du skall få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande. Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud. HAN SKA GÅ FRAMFÖR HONOM i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett." (Folkbibeln)

En ängel uppenbarar sig för prästen Sakarias och förmedlar att hans hustru Elisabet ska bli havande och föda en son, nämligen Johannes Döparen. Ängeln förmedlar även att Johannes Döparens verksamhet ska låta många israeliter vända om till Herren Gud och att Johannes Döparen ska gå framför Herren Gud i Elias ande och kraft.

Innan vi går vidare härifrån bör klargöras vad som menas med att Johannes Döparen går i Elias ande och kraft. Profeten Elia verkade omkring 900 f.Kr. i Israel under en tid då många israeliter övergav Herren Gud. Hans uppdrag var att omvända dessa israeliter till Herren Gud, vilket även Johannes Döparen gjorde. Det är i denna bemärkelse som Johannes Döparen går i Elias ande och kraft.

Notera noga återigen att ängeln i texten ovan, mer precis vers 17, förmedlar att Johannes Döparen ska gå före Herren Gud. Detta faktum upprepas av Sakarias i samband med Johannes Döparens omskärelse:

Luk 1:67-79
Hans far Sakarias blev uppfylld av den helige Ande och profeterade och sade: "Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan hade lovat genom sina heliga profeters mun. Han har frälst oss från våra fiender och från deras hand som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, enligt den ed han gav vår fader Abraham, att vi, frälsta ur våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. Och du, barn, skall kallas den Högstes profet. TY DU SKA GÅ FÖRE HERREN OCH BANNA VÄG FÖR HONOM och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg." (Folkbibeln)

Johannes Döparen ska gå före och bana väg för Herren Gud som nu besöker Sitt folk för att frälsa dem. Detta finns även förutsagt i Gamla Testamentet:

Jes 40:1-5
Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av HERRENS hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen: "Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. HERRENS härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat." (Folkbibeln)

Profeten Jesaja förutsäger att en röst, nämligen Johannes Döparen, ska gå före och bana väg för Herren Gud som ska komma med försoning och uppenbaras så att alla människor kan se Honom.

Även Profeten Malaki förutsäger att Johannes Döparen ska bereda vägen för Herren Gud:

Mal 3:1
Se, jag skall sända min budbärare och han skall BEREDA VÄGEN FÖR MIG
. Och den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger HERREN Sebaot. (Folkbibeln)

Nya Testamentet förklarar vidare att Johannes Döparen gick före och banade väg för Herren Jesus Kristus – den uppenbarade Guden i köttet – som skulle frälsa världen:

Matt 3:1-12
Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judeens öken och sade: "Omvänd er, ty himmelriket är nära." Om honom heter det hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!
Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Jerusalem och hela Judeen och hela landet kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariséer och sadduceer kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: "Ni huggormsyngel vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks." (Folkbibeln)

Mark 1:3-8
En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom! Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse
. Och hela Judeen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: "Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er med vatten, men han skall döpa er i den helige Ande." (Folkbibeln)

Joh 1:1, 14-17
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var GudOch Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig." Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. (Folkbibeln)

Följande text är Johannes Döparens eget vittnesbörd. Notera även att Johannes Döparen citerar Profeten Jesaja 40:3 och säger att han är rösten som ropar i öknen:

Joh 1:19-28
Detta är Johannes vittnesbörd, när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte sanningen. Han bekände: "Jag är inte Messias." De frågade honom: "Vad är du då? Är du Elia?" Han sade: "Nej, det är jag inte." "Är du Profeten? Då sade de till honom: "Vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?" Han svarade med profeten Jesajas ord: "Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren!" Några fariséer hade också sänts ut, och de frågade honom: "Varför döper du, om du inte är Messias och inte heller Elia eller Profeten?" Johannes svarade dem: "Jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Jag är inte värd att knyta upp remmen på hans sandaler." Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. (Folkbibeln)

I följande text upprepas och tydliggörs att Johannes Döparen vittnade om Herren Jesus samt att Johannes Döparen skulle gå framför Herren Jesus – den uppenbarade Guden – som kommer från himlen och är över alla:

Joh 3:22-31
Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till Judeen, och där vistades han en tid med dem och döpte. Men också Johannes döpte i Ainon nära Salim - där fanns det gott om vatten - och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit kastad i fängelse. Då uppstod en tvist mellan några av Johannes lärjungar och en jude om reningen. De gick till Johannes och sade: "Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och SOM DU VITTNADE OM, han döper och alla går till honom." Johannes svarade: "Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sade: Jag är inte Messias. JAG ÄR SÄND FRAMFÖR HONOM. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän, som står där och hör honom, gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Den som kommer ovanifrån är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden, och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla. (Folkbibeln)

Även Herren Jesus bekräftar att Johannes Döparen vittnade om Honom:

Joh 5:32-33
Det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. (Folkbibeln)

Herren Jesus är alltså Herren Gud som Profeten Jesaja förutsade skulle uppenbaras och frälsa Sitt folk och Johannes Döparen är rösten som skulle gå före och bana vägen för Herren Jesus, den uppenbarade Guden!

Profeten Jesaja skriver även att den uppenbarade Guden ska fundera som en Herde som tar sig an Sina lamm:

Jes 40:10-11
Ja, Herren, HERREN kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. (Folkbibeln)

Herren Jesus säger att Han är Herden som älskar Sina lamm och ger Sitt liv för dem:

Joh 10:11-16
Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren
. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde. (Folkbibeln)

Joh 10:22-28
Nu inföll tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då samlades judarna omkring honom och frågade: "Hur länge vill du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss!" Jesus svarade: "Jag har sagt er det, och ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min Faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. (Folkbibeln)

Herren Jesus är den uppenbarade Guden som kom för att ta Sig an mänskligheten och frälsa de, likt en Herde som tar sig an Sina lamm och ger Sitt liv för att bevara de. Johannes Döparen sändes för att bereda vägen för Herren Jesus, rättare sagt för att fungera som ett vittne för Herren Jesus verksamhet och Gudomlighet. Detta skedde i enlighet med Profeterna Jesajas och Malakis förutsägelser.

Team Sverige,
Kontakta oss