answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Varför korsfästes Herren Jesus?

Herren Jesus korsfästelse, död och uppståndelse är inte endast en historisk händelse utan även en central dogm för Kristna. Apostel Paulus betonar hur viktig Herren Jesus korsfästelse är i följande text:

1 Kor 15:3-5, 13-14
Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv… Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. (Folkbibeln)

Om Herren Jesus inte har dött, korsfäst och uppstått då är vår tro meningslös. Den Kristna tron bygger på Herren Jesus korsfästelse.

Skriften säger faktiskt att Herren Jesus korsfästelse var förutbestämd sedan evighet. Därför läser vi att Lammet, som representerar Herren Jesus, vara slaktat från världens grundläggning:

Upp 13:7-8
Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. (Folkbibeln)

Herren Jesus själv säger att Hans verksamhet, död, korsfästelse och uppståndelse är förutbestämt:

Luk 22:20-22
På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er. Men se, den som förråder mig, han har sin hand med mig på bordet. Ty Människosonen går bort som det är bestämt, men ve den människa, genom vilken han blir förrådd." (Folkbibeln)

Detta förklarar varför lärjunge Petrus skriver följande:

1 Pet 1:18-21
Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. (Folkbibeln)

Men frågan är varför Herren Jesus korsfästes? För att begripa svaret måste vi först ställa oss själva en fråga och svara på den uppriktigt: Är vi fria från synd? Skriften säger att ingen människa är perfekt, utan alla människor har syndat och kommer att synda:

1 Kung 8:46-50
Om de syndar mot dig - och det finns ingen människa som inte syndar - och du blir vred på dem och ger dem i fiendens våld och man tar dem till fångar och för bort dem till fiendens land, långt bort eller nära, men de då kommer till besinning i det land där de är i fångenskap och vänder om och ropar till dig om nåd i det land där man håller dem fångna och säger: Vi har syndat och gjort illa, vi har varit ogudaktiga; om de då vänder om till dig av hela sitt hjärta och av hela sin själ i sina fienders land, dit man fört dem i fångenskap, och ber till dig, vända i riktning mot sitt land, det som du har givit åt deras fäder, och mot den stad som du har utvalt och mot det hus som jag har byggt åt ditt namn, må du då i himlen, där du bor, höra deras bön och deras rop om nåd och skaffa dem rätt. Förlåt ditt folk vad de har syndat mot dig, och förlåt alla de överträdelser som de har begått mot dig, och låt dem finna barmhärtighet hos dem som håller dem fångna, så att dessa förbarmar sig över dem. (Folkbibeln)

Job 4:15-21
En ande strök förbi mitt ansikte, håren på min kropp reste sig. Den stannade, men jag kunde inte urskilja utseendet på gestalten som jag såg. Det var tyst, sedan hörde jag en röst: "Kan en människa stå rättfärdig inför Gud, kan en människa vara ren inför sin skapare? Inte ens sina tjänare kan han lita på, hos sina änglar finner han fel. Hur mycket mer hos dem som bor i lerhyddor, dem som har sin grundval i stoftet. De krossas lättare än mal. När morgon har blivit afton, ligger de slagna. Utan att någon märker det, går de under för alltid. Deras tältrep rycks upp för dem, de dör utan visdom." (Folkbibeln)

Ps 14:1-3
För sångmästaren, av David. Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda. HERREN blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla hava de avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. (Folkbibeln)

Pred 7:20
Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. (Folkbibeln)

En människa kommer att synda eftersom hon är oförmögen att leva ett perfekt liv. Detta för att hon födds och lever i en värld som är skiljd från Gud, en förbannad värld. Skriften säger dock att Gud skapade världen och dess första invånare, Adam och Eva, utan brist:

1 Mos 1:1, 24-27, 31
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord… Gud sade: "Jorden skall frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag." Och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden." Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var det sjätte dagen. (Folkbibeln)

Gud gav även Adam och Eva en föreskrift som löd följande:

1 Mos 2:16-17
Och HERREN Gud gav mannen denna befallning: "Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö." (Folkbibeln)

Denna föreskrift var nödvändig för att fullkomna människorna som Gud hade skapat. Gud ville inte tvinga Adam och Eva att leva med Honom, på samma sätt som Han inte tvingar dig att leva med Honom. Föreskriften gav därför Adam och Eva möjlighet att välja om de ville leva med Gud eller leva utan Gud. Om de önskade ett liv utan Gud så skulle de bryta mot föreskriften och resultatet skulle bli en andlig och kroppslig separation från Gud, vilket kallas för död. Och vi läser vidare att Adam och Eva åt av den förbjudna frukten, bröt Guds föreskrift och fick därför vad de önskade:

1 Mos 3:23
Och HERREN Gud sände bort dem från Edens lustgård, för att de skulle bruka jorden som de tagits från. (Folkbibeln)

Med tanke på att vi är ättlingar till Adam och Eva födds vi åtskiljda från Gud och ärver därför en syndig köttslig natur, vilket Kristna kallar för arvsynden:

Ef 2:3
Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. (Folkbibeln)

Detta förklarar varför alla människor är syndare. Skriften säger vidare att syndens lön är döden: 

Hes 18:4
Se, varje levande själ tillhör mig, fadern såväl som sonen. De är mina. Den som syndar skall dö. (Folkbibeln)

Denna död innebär inte bara en fysisk död utan även en andlig och evig separation från Gud:

Ps 5:4
Du är inte en Gud som kan tåla brott, ingen ond får bo hos dig. (Folkbibeln)

Jes 59:1-2
Se, HERRENS hand är inte för kort, så att han ej kan frälsa, hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. (Folkbibeln)

Detta skapar en oerhörd svår situation för mänskligheten. Gud har sagt att den som syndar ska dö och separeras andligen för Honom. Samtidigt har vi demonstrerat att alla människor är syndare. Detta betyder att mänskligheten är dömd till död och evig separation från Gud. Hur löses detta dilemma?

Ett alternativ är att Gud ändrar sitt löfte, bortser från människans synder och låter dem förbli ostraffade. Detta alternativ är dock inte möjligt för att Gud kan inte ändra sitt ord eller ljuga, utan vad Han sagt det håller Han: 

4 Mos 23:19
Gud är ingen människa, han ljuger inte, han är ingen dödlig, som ändrar sig. Vad han sagt, det gör han, vad han lovat, håller han. (Folkbibeln)

Ett annat alternativ är att Gud själv blir människa, lever ett perfekt liv och väljer att ta på sig straffet för människors synder. Gud själv blir människa och dör för att du ska kunna leva. Detta är precis vad Herren Jesus gjorde.

Herren Jesus som är vår Gud och Skapare blev människa:

Joh 1:1-3, 14
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till… Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. (Folkbibeln)

Han levde ett perfekt liv:

Joh 8:46
Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? (Folkbibeln)

Därför kunde Han fungera som en frälsare för mänskligheten:

Matt 20:28
Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. (Folkbibeln)

Detta sammanfattas perfekt i följande texter:

Rom 3:23-24
Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. (Folkbibeln)

Rom 5:8
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. (Folkbibeln)

Rom 6:23
Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Folkbibeln)

1 Pet 2:21-25
Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. (Folkbibeln)

Med detta i minne förstår vi vad som menas med följande text:

Joh 3:36
Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. (Folkbibeln)

Den som inte vill acceptera Herren Jesus måste på domedagen stå inför Gud och ta emot det straff som denne har förtjänat för dina synder, vilket är evig separation från Gud. Men de som accepterar Herren Jesus har någon som för talan inför Gud Fadern, vilket lärjungen Johannes tydligt skriver:

1 Joh 2:1-2
Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. (Folkbibeln)

Detta löfte har inte endast sin grund i Nya Testamentet utan även i Gamla Testamentet. Om vi går tillbaka till historien om Adam och Eva läser vi att Herren Gud gjorde kläder av skinn åt dem och klädde dem efter syndafallet:

1 Mos 3:21
Och HERREN Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. (Folkbibeln)

Skinnet förutsätter ett slakt. Gud lätt ett djur bli slaktat och klädde Adam och Eva med dess skinn. Att Gud klär Adam och Eva avslöjar en andlig sanning, nämligen att Gud förlät och ingick ett förbund med dem: 

Jes 61:10
Jag gläder mig storligen i HERREN, min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud, lik en brud som pryder sig med sina smycken. (Folkbibeln)

Hes 16:1-8
HERRENS ord kom till mig. Han sade: "Du människobarn, låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver, och säg: Så säger Herren, HERREN till Jerusalem: Från Kanaans land kommer du och där är du född. Din far var en amoré och din mor en hetitisk kvinna. När du föddes skar ingen av din navelsträng, du blev inte tvättad ren med vatten och inte heller ingniden med salt och lindad Ingen såg på dig med så mycket medlidande att han ville göra något sådant med dig eller förbarma sig över dig, utan man kastade ut dig på öppna fältet. Så frånstötande var du den dag du föddes. När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig där du låg i ditt blod: "Du skall få leva!" Ja, jag sade till dig där du låg i ditt blod: "Du skall få leva!" Jag förökade dig till många tusen, som växterna på marken. Du växte och blev stor och mycket vacker. Dina bröst blev fasta och ditt hår växte, men du var ännu naken och blottad. Jag gick förbi där du låg och såg på dig. Och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, HERREN, och du blev min. (Folkbibeln)

Detta demonstrerar att det är Gud som kommer ta sig an uppgiften att rädda oss genom ett offer, vilket är Herren Jesus som är Guds lamm:

Joh 1:24-36
Några fariséer hade också sänts ut, och de frågade honom: "Varför döper du, om du inte är Messias och inte heller Elia eller Profeten?" Johannes svarade dem: "Jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Jag är inte värd att knyta upp remmen på hans sandaler." Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade "Se Guds lamm, som tar bort världens synd. Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig. Och jag kände honom inte. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten." Johannes vittnade och sade: "Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande. Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son." Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma sade han: "Se Guds lamm!" (Folkbibeln)

Profeten Jesaja skriver följande om den utlovade frälsaren i sin bok:

Jes 52:13-15; 53:1-12
Se, min tjänare skall handla vist. Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Liksom många häpnade över dig, så skall hans framträdande förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra människors. Han skall bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas, ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig har hört. Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. (Folkbibeln)

Denna text beskriver Herren Jesus verksamhet perfekt. Profeten Sakarja skriver i sin bok att den som ska genomborras och dö som offer för mänskligheten är Gud själv:

Sak 12:1, 10
En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne… Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. (Folkbibeln)

Herren Jesus korsfästes för att ta på sig straffet för dina synder. Detta för att Han är en Gud full av kärlek och barmhärtighet. Det som återstår för dig att göra är att ta emot Honom som din Gud och frälsare:

Matt 11:28.20
Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt. (Folkbibeln)

När vi accepterar Herren Jesus och ger Honom tillträde att verka i våra liv så kommer Han att göra om oss till ny skapelse, till en ny människa. Han kommer att ta fram det bästa ur oss och uppfostra oss så att vi blir trogna Guds tjänare och barn:

2 Kor 5:17
Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. (Folkbibeln)

När vi accepterar Herren Jesus så kommer vi även att få den Heliga Anden som gåva:

Apg 2:37-39
När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar." (Folkbibeln)

Den Heliga Anden stöttar oss och ger oss av sina Gudomliga frukter:

Gal 5:18-25
Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. (Folkbibeln)

Team Sverige,
Kontakta oss