answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Messias är Gudomlig enligt Gamla Testamentet

I denna artikel kommer vi att utforska vad Gamla Testamentet säger om Messias. Ordet "Messias" är hebreiskt och betyder "den Smorde", vilket på grekiska blir det "Kristus". Denna term tillskrivs Herren Jesus mer än 300 gånger. Här följer ett par exempel.

Markus Evangelium börjar med att deklarerar att Jesus är Kristus:  

Mark 1:1
Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.

I följande text läser vi att lärjunge Petrus bekänner att Herren Jesus är Kristus:

Matt 16:13-16
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att Människosonen är?" De svarade: "Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet." - "Och ni", frågade han, "vem säger ni att jag är?" Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son." Då sade Jesus till honom: "Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. (se även Mark 8:27-30; Luk 9:18-21)

Även Andreas, Petrus bror, bekänner att Jesus är Kristus:

Joh 1:35-41
Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: "Där är Guds lamm." De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: "Rabbi (det betyder mästare), var bor du?" Han sade: "Följ med och se!" De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror, Simon, och sade till honom: "Vi har funnit Messias" (det betyder Kristus).

Jesus själv säger att Han är Kristus:

Matt 26:63-64
Men Jesus teg. Och översteprästen sade: "Jag besvär dig vid den levande Gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son." Jesus svarade: "Du har själv sagt det. Men jag säger er: efter detta skall ni få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln."

Pilatus säger att Herren Jesus kallas för Kristus:

Matt 27:17, 22  
När folket nu var samlat frågade Pilatus: "Vem vill ni att jag skall frige, Jesus Barabbas eller den Jesus som kallas Messias?"… Pilatus frågade: "Vad skall jag då göra med den Jesus som kallas Messias?" Alla svarade: "Han skall korsfästas!

En ängel och den himmelska hären säger att Jesus är Kristus:

Luk 2:8-17
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: "Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt." När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta." De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn.

Även den Heliga Anden säger att Herren Jesus är Kristus:

Luk 2:25-32
I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade: "Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel."

Även demoner erkänner att Jesus är Kristus:

Luk 4:38-41
Sedan lämnade han synagogan och gick hem till Simon. Men Simons svärmor låg i hög feber, och de frågade honom till råds om henne. Han gick fram och böjde sig över henne och talade strängt till febern, och den lämnade henne. Genast steg hon upp och betjänade dem. Vid solnedgången kom alla till honom med dem som led av olika sjukdomar. Och han lade händerna på var och en och botade dem. Från många for det också ut demoner, som skrek: "Du är Guds son." Han hutade åt dem och förbjöd dem att säga mer, eftersom de visste att han var Messias.

Se även följande verser:

Joh 4:25-26
Kvinnan sade: "Jag vet att Messias kommer" (alltså den Smorde) "och när han kommer skall han låta oss veta allt." Jesus sade till henne: "Det är jag, den som talar till dig."

Apg 5:41-52
Apostlarna lämnade rådet, glada över att de befunnits värdiga att förnedras för Namnets skull. De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias.

Apg 9:22
Men Saul (Paulus) uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias.

Ovannämnda texter påvisar att Herren Jesus är Kristus som var smord till att frälsa människosläktet. Låt oss nu se om denne Kristus är Gudomig enligt Gamla Testamentet.

Vi börjar med att läsa en Psalm som säger att alla knän ska böjas för Kristus och alla nationer ska tjäna Honom:

Ps 72:9-11
Hans motståndare skall böja (kara) sig för honom, hans fiender kräla i stoftet. Kungar från Tarshish och fjärran kuster skall komma med gåvor, kungar från Saba och Seba skall bära fram sin tribut. Honom skall alla kungar hylla (shachah), alla folk skall tjäna (abad) honom.

De tre hebreiska orden – kara, shachah och abad – kan ha olika betydelser beroende på kontexten. Här är en lista av ordens betydelse från Strongs Lexikon:

H3766 - kara
A primitive root; to bend the knee; by implication to sink, to prostrate: - bow (down, self), bring down (low), cast down, couch, fall, feeble, kneeling, sink, smite (stoop) down, subdue, X very. Länk

H7812 - shachah
A primitive root; to depress, that is, prostrate (especially reflexively in homage to royalty or God): - bow (self) down, crouch, fall down (flat), humbly beseech, do (make) obeisance, do reverence, make to stoop, worship. Länk

H5647 - abad
A primitive root; to work (in any sense); by implication to serve, till, (causatively) enslave, etc.: -  X be, keep in bondage, be bondmen, bond-service, compel, do, dress, ear, execute, + husbandman, keep, labour (-ing man), bring to pass, (cause to, make to) serve (-ing, self), (be, become) servant (-s), do (use) service, till (-er), transgress [from margin], (set a) work, be wrought, worshipper. Länk

Som vi ser har orden en spännvidd i sin betydelse. Därmed kan de både appliceras på Gud och på vanliga människor. Vi bör därför ta hänsyn till kontexten för att avgöra huruvida ordet är laddat med en Gudomlig innebörd eller inte. 

Gamla Testamentet säger att vissa personer tillskrevs dessa ord (1 Sam 25:23, 41; 28:14; 1 Kung 1:31; 1 Krön 29:20). Här följer ett exempel:

1 Sam 24:2-9
När Saul kom tillbaka från sitt fälttåg mot filisteerna talade man om för honom att David höll till i En-Gedis öken. Han tog då 3 000 utvalda soldater från hela Israel och tågade ut för att leta efter David och hans män öster om Stengetsklipporna. När han kom till fårfållorna utmed vägen gick han in i en grotta där för att uträtta sina behov. Men längst inne i grottan satt David och hans män, och de sade till honom: "Nu är den dagen inne om vilken Herren sagt: Jag lämnar din fiende i ditt våld, gör med honom vad du behagar!" Då smög sig David fram och skar av en flik av Sauls mantel. Men när han hade skurit av Sauls mantelflik slog honom samvetet, och han sade till sina män: "Herren förbjuder att jag skulle handla så mot min härskare, Herrens smorde, att jag bär hand på honom: han är dock Herrens smorde." Och med stränga ord avhöll David sina män från att överfalla Saul. Saul lämnade grottan och fortsatte vägen fram. Då reste sig David och gick ut och ropade efter honom: "Min herre och konung!" Saul såg sig om, och David föll ner med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt (shachah).

Kontexten visar dock att David hyllade Saul för att han var Israels Kung som Herren Gud hade smort. Notera även att Skriften säger att David var en gudfruktig man som alltså aldrig skulle tänka tanken att dyrka Saul som Gud:

1 Krön 29:10-11
Inför hela församlingen prisade David Herren: "Prisad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig, och du råder över allting

Se även hur Kung David råder hans son Salomon, som kom att bli Kung efter David, att hålla Guds lag:

1 Kung 2:1-3
Då Davids liv närmade sig slutet gav han sin son Salomo dessa anvisningar: "Jag går nu den väg allt levande måste vandra. Var stark och visa dig som en man. Håll vad Herren, din Gud, har befallt, så att du följer hans vägar och rättar dig efter hans bud och stadgar, hans föreskrifter och befallningar, allt så som det är SKRIVET I MOSES LAG. Då skall du ha framgång i allt du gör och vart du än vänder dig

Moses lag säger:

2 Mos 20:1-6
Detta är vad Gud sade: Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.

Med andra ord hyllades inte Kung Saul (1 Sam 24:9) av David i samma bemärkelse som man ska hylla Herren Gud.

Hur är det då med Psalm 72? Säger den att Kristus ska tillbes, tjänas och dyrkas såsom man tillber, tjänar och dyrkar Herren Gud? Här är verserna igen i sin kontext:

Ps 72:9-17
Hans motståndare skall böja (kara) sig för honom
, hans fiender kräla i stoftet. Kungar från Tarshish och fjärran kuster skall komma med gåvor, kungar från Saba och Seba skall bära fram sin tribut. Honom skall ALLA kungar hylla (shachah), ALLA FOLK SKALL tjäna (abad) HONOM. Han räddar den fattige som ropar, den arme som ingen hjälper. Han förbarmar sig över de svaga och fattiga, räddar de fattigas liv. Han befriar dem från våld och förtryck, deras liv är dyrbart i hans ögon. Må han leva och hyllas med guld från Saba. Må man ständigt be för honom och välsigna honom dagen lång. Må säden växa rikligt i landet, vaja på bergens toppar. Må landet bli fruktbart som Libanon, åkerns kärvar stå tätt som gräs. Må hans namn leva för alltid, föras vidare så länge solen lyser. Den som VÄLSIGNAR SKALL NÄMNA HANS NAMN, alla folk skall prisa honom lycklig.

Texten säger att alla kungar ska hylla Honom och alla folk ska tjäna Honom samt att Hans namn ska leva för alltid och att den som välsignar ska nämna Hans namn. Dessa maningar kan inte tillskrivas en vanlig människa, utan endast Gud.

Jämför detta med vad Nya Testamentet säger om Herren Jesus:

Fil 2:9-11
Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Upp 5:6-14
Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett LAMM, och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, som är Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför LAMMET, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Och de skall vara kungar på jorden. Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och de sade med hög röst: LAMMET som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga: Den som sitter på tronen, HONOM OCH LAMMET tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sade: "Amen." OCH DE ÄLDSTE FÖR NER OCH TILLBAD.

Allting skapat ska böja sig, hylla och tillbe Herren Jesus. Detta visar att Jesus som är Kristus är Gudomlig. Se även vad Profeten Daniel skriver i sin bok om Kristus:

Dan 7:13-14
Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle TJÄNA honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.

Daniel skriver att Kristus ska komma på himlens moln, detta på domedagen. Men notera även att denne Kristus äger makt, ära, herravälde och ska bli tjänad av alla levande människor i evighet. Herren Jesus citerar Daniels text och säger att den pratar om Hans kommande på domedagen: 

Matt 24:29-30
Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet.

Mark 13:24-27
Men i de dagarna, efter all denna nöd, skall solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens gräns till himlens gräns.

Luk 21:25-27
Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån.  Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet.

Följande text i Gamla Testamentet profeterade att Kristus skulle födas i Betlehem:

Mik 5:2
Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar (min yom owlam).

Notera dock att texten även säger att Kristus inte är skapad utan evig (owlam), vilket igen visar att Kristus är Gudomlig för att endast Gud är evig:

1 Mos 21:33-34
Abraham planterade en tamarisk i Beer Sheva och åkallade där Herren, den EVIGE Guden. Och Abraham uppehöll sig under lång tid i filisteernas land.

5 Mos 33:26-27
Ingen är som Jeshuruns Gud. Han rider över himlen för att hjälpa dig, majestätiskt rider han på moln. Där uppe är urtidens Gud, hit ner når den EVIGES armar. Han drev bort dina fiender och sade: Förinta dem!

Ps 41:14
Lovad vare Herren, Israels Gud, från EVIGHET till EVIGHET! Amen, amen.

Ps 90:2
Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud från EVIGHET till EVIGHET.

Jes 40:28
Har du inte förstått, inte hört? Herren är en EVIG Gud
, han har skapat hela jorden. Han blir inte trött, han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet.

Jer 10:10
Men Herren är en verklig Gud, en levande Gud, en EVIG konung
. För hans vrede bävar jorden, folken uthärdar inte hans raseri.

Gamla Testamentet säger även att Kristus är syndfri, vilket visar att Han är Gudomlig för att endast Gud är perfekt och syndfri:

Jes 53:1-12
Vem av oss trodde på det vi hörde, för vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps, han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort, men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, FASTÄN HAN ALDRIG HADE GJORT NÅGOT ORÄTT, ALDRIG TAGIT EN LÖGN I SIN MUN. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall förverkligas genom honom. När hans elände är över skall han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, DEN RÄTTFÄRDIGE, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag skall ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga, för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare, när han bar de mångas skuld och bad för syndarna.

Profeten Jesaja säger inte bara att Kristus är perfekt och därför Gudomig, utan beskriver även att Kristus ska dö för mänsklighetens synder. Detta är en fantastisk förutsägelse om Herren Jesus verksamhet.

Team Sverige,
Kontakta oss