answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Uppenbarelsebokens sista kapitel påvisar Herren Jesus Gudomlighet

I följande artikel ska vi titta närmare på den sista delen av Uppenbarelsebokens sista kapitel – vilken också är den Heliga Bibelns sista kapitel – och undersöka vad som sägs om Herren Jesus Kristus identitet. Jag citerar från Folkbibelns översättning om inget annat nämns.

Vi börjar med allt läsa den sista delen från kapitlet, nämligen verserna 6-21:

Och han sade till mig: "Dessa ord är trovärdiga och sanna, och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske." "Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok." Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. Men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och de som håller fast vid orden i denna bok. Gud skall du tillbe." Och han sade till mig: "Försegla inte profetians ord i denna bok. Ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan." Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.

Den ovannämnda texten innehåller mycket betydelsefull information. Innan jag belyser fram dessa vill jag klargöra vem som säger vad. Det är fyra personer som pratar, nämligen författaren Johannes, en ängel, den Heliga Anden och Herren Jesus. Jag kommer att dela upp texten efter vem som pratar för att tydligare belysa fram viktiga data.

Ängeln pratar:

Och han sade till mig: "Dessa ord är trovärdiga och sanna, och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske." (22:6)

Herren Jesus pratar:

"Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok." (22:7)

Johannes pratar:

Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. (22:8)

Ängeln pratar:

Men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och de som håller fast vid orden i denna bok. Gud skall du tillbe." (22:9)

Herren Jesus pratar:

Och han sade till mig: "Försegla inte profetians ord i denna bok. Ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan." (22:10-16)

Den Heliga Anden och Johannes pratar:

Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. (22:17-19)

Herren Jesus och Johannes pratar:

Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla. (22:20-21)

Låt mig nu belysa fram viktig data i texten som bevisar Herren Jesus identitet.  

1. Vem sände ängeln?

Vers 6 säger att Herren Gud, som är profeternas Gud, har sänt sin ängel:

Och han sade till mig: "Dessa ord är trovärdiga och sanna, och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske." (22:6)

Jämför detta med vers 16 där Herren Jesus säger att Han sände sin ängel:

Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan." (22:16)

Slutsats:

A. Gud har sänt Sin ängel ( Upp 22:6)
B. Herren Jesus har sänt Sin ängel (Upp 22:16)
C. Herren Jesus är Gud som har sänt ängeln

Notera även att vers 6 säger att Gud är profeternas Gud. Denne Gud identifierade vi som Herren Jesus. Detta betyder att Herren Jesus även är alla profeters Gud.

2. Vem är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden?

A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden är titlar som tillskrivs Herren Gud. Titlarna betonar att Herren Gud är källan till alltet och att Han avgör alltets ändamål. Titlarna betonar alltså Herren Guds auktoritet och höghet. Se följande texter:

Jes 41:4
Vem har planerat och utfört detta? Det är han som från begynnelsen kallade fram människors släkten. Jag, HERREN, är den förste och den siste. Jag är denne Gud. (se även 44:6, 48:12)

Upp 21:5-8
Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." Han sade också till mig: "Det har skett. Jag är A och O, Begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."

I Uppenbarelsebokens sista kapitel läser vi att Han som är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden ska komma snart:

Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. (22:12-14)

Det är Herren Jesus som pratar i ovannämnda text. För att bestyrka detta, se följande verser:

"Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok." (22:7)

Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla. (22:20-21)

Slutsats:

A. Gud är A och O (Jes 41:4, 44:6, 48:12, Upp 21:5-8) som ska komma snart (Upp 22:12-13)
B. Herren Jesus är A och O (Upp 22:14) som ska komma snart (Upp 22:7, 20)
C. Herren Jesus är Gud som ska komma snart.

Uppenbarelsebokens sista kapitel påvisar tydligt att Herren Jesus är Gud!

Team Sverige,
Kontakta oss