answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Varför säger Jesus inte rakt ut att han är Gud?

Detta är en av de frågor som vi ofta hör muslimer ställa. Muslimen hävdar med andra ord att Herren Jesus inte kan vara Gud om Evangeliet inte rapporterar att Han bokstavligen sa det.

Till att börja med är det ologiskt att dra slutsatsen att Herren Jesus inte är Gud bara för att evangelisterna inte rapporterar att Han bokstavligen sa: Jag är Gud. Vi kan använda samma metod mot muslimer och be dem att visa oss från Koranen vart Herren Jesus bokstavligen säger: Jag är inte Gud.

Vi vill dock presentera ett utförligt svar på frågan i respekt till de förnuftiga människorna som är ute efter sanningen.

Herren Jesus verkade i en historisk och kulturell kontext där många personer och auktoriteter ofta kallades för gudar (grek. theos). Se vad Aposteln Paulus skriver:

1 Kor 8:5-6
Ty även om det finns så kallade gudar
, i himlen eller på jorden och det finns ju många gudar och många herrar så har vi bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus genom vilken allt är till och genom vilken vi är till. (Bibeln 2000)

Gal 4:8
Förut, när ni ännu inte kände Gud, var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. (Bibeln 2000)

Apostel Paulus kallar även satan, denna världens härskare, för en gud:

2 Kor 4:4
Ty denna världens gud
har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. (Bibeln 2000)

Det var alltså vanligt att personer och auktoriteter kallades för gud (theos). Polyteism var även vanligt vilket betyder att auktoriteter ofta sa att de var gudar bland många andra gudar. Ett bra exempel är kejsarna i Romarriket. Dessa ansåg sig själva vara gudar bland flera gudar.

Det skulle därför inte vara något revolutionerande för hedningarna om Herren Jesus skulle säga att Han är Gud. Vad som däremot var revolutionerande för hedningarna var Herren Jesus död och uppståndelse. Därför predikades i första hand Herren Jesus död och uppståndelse som i sin tur påvisade den Kristna läran vilken vidare säger att Herren Jesus är Gud och den andra Personen i den Heliga Treenigheten.

Judarna skulle inte heller ha tagit Herren Jesus på allvar om Han hävdade att Han var Gud. De skulle istället ha ignorerat Honom och klassat Honom som en hedning som liksom andra personer gjorde anspråk på ett vara en gud.

Vidare måste klargöras att majoriteten av judarna på den tiden endast kände till Gud Fadern. Om Herren Jesus skulle säga att Han var judarnas Gud då skulle dem tro att Han gjorde anspråk på att vara Gud Fadern. Herren Jesus är inte Gud Fadern utan Gud Sonen. Därför var Herren Jesus noggrann med att framföra att Han är skiljd från Gud Fadern men samtidigt jämlik Honom.

Här följer en text som tydligt visar att Herren Jesus är skiljd från Gud Fadern men samtidigt jämlik Honom:

Joh 5:1-23
Sedan inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har fem pelargångar, och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade: "Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig." Jesus sade till honom: "Stig upp, ta din bädd och gå." Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen, och judarna sade till honom som hade blivit botad: "Det är sabbat. Du får inte bära på din bädd." Han svarade: "Den som gjorde mig frisk sade åt mig att ta min bädd och gå." De frågade: "Vem var det som sade åt dig att ta den och gå?" Han som hade botats visste inte vem det var, för Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Efteråt fann Jesus honom i templet och sade till honom: "Du har blivit frisk. Synda inte mer, så att det inte händer dig något värre." Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Nu började judarna förfölja Jesus, eftersom han hade gjort detta på en sabbat. Men han sade till dem: "Min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag." Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud. Jesus vände sig till dem och sade: "Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och ännu större gärningar skall han visa honom, så att ni kommer att häpna. Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill. Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att ALLA SKA ÄRA SONEN LIKSOM DE ÄRAR FADER. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. (Bibeln 2000)

I ovannämnda text förmedlar Herren Jesus tydligt att Han är skiljd och utsänd från Gud Fadern, samtidigt som Han gör många anspråk på att vara jämlik Gud Fadern:

(1) Sabbaten var en föreskriven vilodag för judarna. Denna föreskrift gällde dock inte Gud då det var Han som föreskev den för folket. Herren Jesus säger att Han kan verka på sabbaten precis som Fader vilket innebär att Han gör anspråk på att vara jämlik Gud Fadern.
(2) Herren Jesus kallar Gud Fadern för Sin Fader vilket, med hänsyn till kontexten, innebär att Han jämställer Sig med Gud Fadern. Detta var precis hur judarna förstod Honom.
(3) Herren Jesus säger att Han, liksom Gud Fadern, kan ge liv åt vem Han vill. Detta visar att Herren Jesus tillskrev Sig en befogenhet som endast tillhör Gud, vilket i sin tur påvisar att Han gjorde anspråk på att vara jämlik Gud Fadern.
(4) Herren Jesus säger att Han ska döma mänskligheten. Detta visar igen att Herren Jesus tillskrev Sig en egenskap som endast tillhör Gud och därmed gjorde anspråk på att vara jämlik Gud Fadern.
(5) Slutligen säger Herren Jesus att alla ska ära Honom liksom de ärar Gud Fadern. Detta är ett tydligt bevis på att Herren Jesus gjorde anspråk på att vara Gud och jämlik Fadern, speciellt då Gamla Testamentet säger att Gud inte delar Sin ära med någon annan än Sig Själv:

Jes 42:8
Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon, inte min berömmelse med gudabilder. (Bibeln 2000)

Ovannämnda text säger alltså tydligt att Herren Jesus är skiljd från men jämlik Gud Fadern och att Herren Jesus gör anspråk på att vara jämlik Gud Fadern är mer betydande än att Han bokstavligt skulle säga: Jag är Gud.

Vidare kan vi läsa att de som kände Herren Jesus bäst, nämligen Hans apostlar och lärjungar, klart och tydligt säger att Han är Gud.

Lärjunge Petrus:

2 Pet 1:1, 11
Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten hos vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi… ty då skall ni få fritt och öppet tillträde till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. (Bibeln 2000)

Lärjunge Johannes:

Joh 1:1-3, 14
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till… Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. (Bibeln 2000)

1 Joh 5:20
Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. (Bibeln 2000)

Lärjunge Tomas:

Joh 20:26-29
En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: "Frid åt er alla." Därefter sade han till Tomas: "Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!" Då svarade Tomas: "Min Herre och min Gud." Jesus sade till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror." (Bibeln 2000)

Apostel Paulus:

Rom 9:3-5
Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder. De är ju israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet, amen. (Bibeln 2000)

1 Tim 1:15-17
Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare och bland dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen. (Bibeln 2000)

Tit 1:1-4
Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att föra Guds utvalda till tro och till kunskap om vår religions sanning, med dess hopp om evigt liv som Gud, som aldrig ljuger, har utlovat för oändligt länge sedan - när tiden var inne gjorde han sitt ord känt för alla genom den förkunnelse som har anförtrotts mig enligt Guds, vår FRÄLSARES, befallning - från Paulus till Titus, hans äkta barn i den gemensamma tron. Nåd och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår FRÄLSARE. (Bibeln 2000)

Tit 2:11-13
Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. (Bibeln 2000)

Team Sverige,
Kontakta oss