முஸ்லிம்களின் ‘பர்னபா சுவிசேஷம்’ என்ற மோசடி புத்தகத்துக்கு மறுப்புக்கள்

(14ம் நூற்றாண்டு முஸ்லிமின் ஒரு மிகப்பெரிய மோசடி ஆவணம்)

 

பர்னபா சுவிசேஷம் குர்-ஆனோடும் & இஸ்லாமோடும் மோதவில்லை என்று நிருபிப்பவர்களுக்கு ரூபாய் ஒரு லட்சம் பரிசு காத்திருக்கிறது


உமரின் இதர கட்டுரைகள்